islam w œwietle koranu i sunny jak rozumieli go salaf
podstawy islamu żydzi chrzeœcijanie historia islamu download ksišżki linki innowacje w islamie kobiety w islamie sunnah manhaj aqiidah allah wiara

 


W Imię Boga, Miłosiernego, Litościwego

Sharh-us-Sunnah
[wytłumaczenie wiary]

Autor: Imâm Abu Muhammad bin Khalf al-Barbahârî (zmarł w 329 H)

49: Tytuł wierzącego zniesiony może być jedynie z konkretnych powodów

Żaden muzułmanin nie zostaje wykluczony z islamu, do póki nie odrzuci wersetu z Księgi Allâha, Wzniosłego Błogosławionego, lub odrzuci jakikolwiek przekaz od Wysłannika Allâha (sal allahu `alejhi ła sallam), wznosi modły do kogokolwiek innego niż Allâha, lub składa ofiarę komukolwiek innemu niż Allahowi.[1] Jeżeli by się czegoś takiego dopuścił, to twoim obowiązkiem jest wykluczenie go z Islamu. Jeżeli zaś nic takiego nie uczyni, to jest wierzącym i nosi tytuł Muzułmanina, nawet jeśli tak nie jest w rzeczywistości.


[1] Obejmuje to także wszelką `Ibâdah (ofiarowanie czci) komukolwiek innemu niż Allahowi. Dla przykładu może to być wykonywanie tauâf wokół grobów, wznoszenie suplikacji do zmarłych, proszenie zmarłych o pomoc. Jeśli człowiek dopuści się tego typu wykroczeń z powodu ignorancji, to osoby posiadające wiedzę powinny mu to uświadomić i przedstawić dowody które jest w stanie zrozumieć, lecz jeśli nadal arogancko je odrzuca, wiedząc że jest to Szirk, wtenczas opuścił Islam.

[przyp. tłum. (Abu Anas)]

Szeich Bin Bâz (rahimahullâh) powiedział na temat ignorancji, i czy jest ona usprawiedliwieniem dla tych muzułmanów do których prawda nie dotarła:
"Jeżeli żył on [muzułmanin] w kraju oddalonym od reszty świata muzułmańskiego, lub w dalekiej części Afryki gdzie nie ma dookoła [innych] muzułmanów, wtedy to że nie był świadomy [pewnych rzeczy, jak np. obowiązek salah, hadż, zakaz zinâ itd.] może zostać od niego przyjęte [przez Allaha] jako usprawiedliwienie, i jeżeli umrze w tym stanie to Allah o nim osądzi; podlegał będzie tej samej kategorii co ludzie którzy żyli w czasach fatrah (okres między Prorokami)*. Właściwą opinią jest, że [ludzie ci] zostaną poddani próbie w Dniu Zmartwychwstania: jeżeli odpowiedzą i podporządkują się, wejdą do Raju, jeżeli będą nie posłuszni wejdą do Piekła. Jednak ci którzy żyli wśród Muzułmanów, a mimo to dopuszczali się kufr i zaniedbywali powszechnie znane obowiązki, dla nich nie ma usprawiedliwienia, ponieważ sprawy są jasne, i wśród nich są muzułmanie którzy poszczą i wykonują hadż. I Allâh jest tym którego pomocy szukamy." (Kitâb Madżmuu' Fatâua wa Maqâlât Mutnawwi'ah li Samâhat, tom. 7, str. 132)

* Ahl ul fatrah - są to ludzie do których nie dotarło przesłanie proroków. Szeich Nâsir-ud-Dîn al Albâni (rahimahullaah) powiedział:

"Termin Ahl al-Fatrah dotyczy każdego do kogo nie dotarło da'uah (przesłanie Islamu) w odpowiedni sposób, taki jak został przesłany przez Szari`ah. Nie jest jednak możliwe aby zidentyfikować każdą poszczególną osobę z Ahl-ul-Fatrah. Po pierwsze nie jest to możliwe ponieważ nie leży to w ludzkiej możliwości; a po drugie ponieważ ich identyfikacja nie została objawiona w Koranie lub Sunnie." (Kaseta audio, 'Ahl-ul-Fatrah' nr. 363, Abu Layla al-Athari)

Szeich ibn Uthaminîn (rahimahullâh) powiedział na temat ignorancji:
"Tak więc jeżeli jest ignorantem, nie staje się niewierzącym, gdyż Allah mówi, co znaczy: »A kto oddzieli się od Posłańca, mając jasną wiedzę o tym, jaka jest dla niego droga prosta, a postępuje inną drogą niż droga wiernych - to My obrócimy go ku temu, ku czemu on sam się zwrócił, i wystawimy go na spalenie w Gehennie. A jakże złe to miejsce przybycia!« (Surah an-Nisâ, 4:115)

Allah mówi także, co znaczy: »Allâh nie sprowadza z drogi ludzi, jeśli ich prowadził przedtem drogą prostą, dopóki im nie wyjaśni, czego oni mają się wystrzegać...« (Surah at-Tauba, 9:115) oraz, »My (Allah) nie karaliśmy nigdy, zanim nie wysłaliśmy posłańca.« (Surah al-Isra, 17:15)

Niemniej jednak, jeżeli osoba ta nie dba o to aby zdobyć wiedzę i upewnić się, wtedy ignorancja nie jest usprawiedliwieniem. Jeżeli na przykład osoba ta dowie się, że konkretny uczynek jest kufr, i nie potwierdzi tego, ani nie sprawdzi, wtedy nie ma dla niej usprawiedliwienia." (Madżmû al-Fatâuâ, 2/125-126)

 

:warszawa:   :jerozolima:   :kair:   :dubai:   :tajmahal:   :saba:   :medyna:   :mekka:
w   w   w   .   p   l   a   n   e   t   a   i   s   l   a   m   .   c   o   m