islam w œwietle koranu i sunny jak rozumieli go salaf
podstawy islamu żydzi chrzeœcijanie historia islamu download ksišżki linki innowacje w islamie kobiety w islamie sunnah manhaj aqiidah allah wiara

 


W Imię Boga, Miłosiernego, Litościwego

Sharh-us-Sunnah
[wytłumaczenie wiary]

Autor: Imâm Abu Muhammad bin Khalf al-Barbahârî (zmarł w 329 H)

50: Trzeba przyjąć wszystkie przekazy od Allâha i Jego Wysłannika, nawet jeżeli ich rzeczywistość jest niezrozumiała

Obowiązkiem jest aby uznać, potwierdzić i wykonać tafuîd [1] (porzucić wszelkie dociekania) wszystko co zostało przekazane w narracjach, lecz których nie można do końca zrozumieć, jak na przykład słowa Wysłannika (sal allahu `alejhi ła sallam),

"Serca poddanych znajdują się pomiędzy dwoma Palcami Najbardziej Miłosiernego, Wzniosłego"[2]
"Zaprawdę Allâh zniża się (nuzûl) do najniższego nieba.[3]"[4]
"On [Allâh] zniża się w dniu `Arafah." [5]
"On [Allâh] zniża się w Dniu Zmartwychwstania." [6]
"Do piekła będą wrzucani aż do czasu gdy On, Wzniosły Wywyższony, umieści swą Stopę nad nim" [7]

oraz to co Allâh powiedział do swych poddanych,

"Jeśli idziesz do mnie, Ja ku tobie biegnę" [8] ,

i to co powiedział Wysłannik (sal allahu `alejhi ła sallam),

"Allâh stworzył Adama na Swój obraz (fî Sûratih)." [9] ,
"Widziałem mego Pana w najdoskonalszej postaci." [10],

oraz inne podobne hadisy.

Nie tłumacz żadnych [przekazów] według własnych emocji, gdyż wiara w nie jest obowiązkiem.[11] Każdy kto tłumaczy którekolwiek z nich według swoich emocji lub je odrzuca jest Dżahmî.[12]


[1] Tafuîd: Salaf nie dociekali starając się poznać rzeczywistość Atrybutów Allâha. Wiedza o nich jest jedynie u Allâha. Jeśli chodzi o Asz'arî i innych, dla nich Tafuîd znaczy, że nie wierzą w ich znaczenie, tylko potwierdzają jawny opis tychże Atrybutów. Dla nich wersety dotyczące Atrybutów Allâha są mutashâbih, czyli niepewnego znaczenia i jako takie nie były znane przez Proroka i jego Sahabah. Jest to jednak błędem. Zobacz "Risâlah `Alâqâtul-Ithbât wat-Tafuîd bi Siffat Rabbil-`Âlamîn" autorstwa Dr. Ridâ Mu’tî.

[przyp. tłum. (Abu Anas)]

Szeich Sâlih bin `Abdil-`Azîz Âl ash-Shaykh (hafidhahullâh) powiedział:
"Dlaczego [Asz'arî] tłumaczą "Gniew" Allâha poprzez Jego "Wolę"? Dlatego iż "Wola" jest jednym z siedmiu Atrybutów które potwierdzają w oparciu o swój intelekt. Ash´ariyyah, Kullâbiyyah, Mâturîdiyyah i inni potwierdzają siedem atrybutów. Dlatego też tłumaczą te wersety - dotyczące Atrybutów - poprzez jeden z tych siedmiu Atrybutów. [...] Tak więc upodabniają Allâha do Jego stworzenia mówiąc, iż Gniew Allâha oznacza Jego Wolę/Chęć zemsty, a jest to atrybut ludzki. Gniew Allâha wywyższony jest ponad wszystko, i nic do Niego nie jest podobne."
(Sharh Lum´at-ul-I´tiqâd, [audio] kaseta 1, str. B)

[2] Przekazał Muslim (Eng. trans. 4/1397/no.6418).

[3] [Przyp. tłum. (Abu Anas)]

Imâm Fudhayl bin `Iyâdh (rahimahullâh) powiedział:
"Jeśli jakiś Dżahmî powie do ciebie: 'Zaprawdę, nie wierzymy w Pana który zniża się ze swojego miejsca.' Odpowiedz mu: 'Wierzę w Pana który robi co zechce.'" (`Aqîdat-us-Salaf wa Ashâb-il-Hadîth (71) autorstwa Shaykh-ul-Islâm as-Sâbûnî).

Imâm Ibn Khuzaymah (rahimahullâh) powiedział:
"Świadczymy, będąc w pełni przekonani i otwarcie głosimy, że z pełną świadomością potwierdzamy to co zostało wspomniane w hadisach dotyczących Zniżania się [Allâha], nie opisując ich, ponieważ nasz Prorok (sal allahu `alejhi ła sallam) nam nie opisał w jaki sposób nasz Stwórca się zniża do najniższego nieba. Powiadomił nas [jedynie] o tym, że zniża się, a Allâh (`azza ła dżall) wybrał Swojego Proroka aby wytłumaczył Muzułmanom wszystko to co konieczne w kwestiach religijnych." (Kitâb-ut-Tauhîd, str. 289-290)

Szeich-ul-Islâm as-Sâbûnî (rahimahullâh) powiedział odnośnie następującego hadisu:
"'Allâh (ta´âlâ) zniża się do najniższego nieba i mówi: 'Jestem Królem, Jestem Królem, Jestem Królem (trzykrotnie)! Kto mnie prosi, abym mógł mu dać? Kto mnie wzywa, abym mógł mu odpowiedzieć? Kto prosi mnie o przebaczenie, abym mógł mu wybaczyć?' aż do świtu.' Słyszałem jak nasz nauczyciel Abû Mansûr powiedział po przekazaniu tego hadisu, że ktoś spytał Abû Hanîfah o ten hadith. Abû Hanîfah odpowiedział: 'Zniża się, lecz nie wiemy jak.'" (`Aqîdat-us-Salaf wa Ashâb-il-Hadîth (62-63))

[4] Hadisy dotyczące nuzûl są autentyczne i posiadają wiele szlaków narracji. Przykładowo zobacz Sahih al-Buchari (Eng. trans. 2/136/no.246) i Muslim (Eng. trans. 1/365/no.1656).

[5] Przekazał Ibn Mandah w at-Tauhîd (147/1). Szlak narratorów w tym przekazie jest słaby (Silsilatud-Da’îfah (no.679), Szeich al-Albânî). Jednak jest to autentyczny przekaz od Umm Salamah (radiallâhu anhâ), (przekazał ad-Dârimî w ar-Radd `alal-Dżahmiyyah, ad-Dâraqutnî w an-Nuzûl (95,96), oraz al-Lâlikâ’î (no.768)). Przekaz ten ma status słów Proroka, ponieważ Umm Salamah nie mogła by o tym wiedzieć inaczej jak od Proroka.

[6] Zobacz "ar-Radd `alal-Dżahmiyyah" autorstwa ad-Dârimî (str.72).

Allah, Najwyższy powiedział co znaczy:
»kiedy przyjdzie twój Pan z aniołami, szereg za szeregiem« (Surah al-Fadżr, 89:22)

[7] Przekazał Buchari (Eng. trans. 6/353/no.371) i Muslim (Eng. trans. 4/1483/no.6819).

[8] Przekazał Buchari (Eng. trans. 9/369/no.502).

[9] Przekazał Muslim (Eng. trans. 4/1378/no.6325) oraz Ibn Abî `Âsim w as-Sunnah. Hadith ten został wytłumaczony przez Szeicha Hammâd al-Ansârî w Kitâbus-Sifât autorstwa ad-Dâraqutnî (str.58, weryfikowanej przez Dr. `Alî Nâsir Faqîhî)

[przyp. tłum. (Abu Anas)]

Adam obdarzony został życiem, wiedzą, słuchem, wzrokiem rozumem, lecz cechy Adama różnią się od Cech Allâha. Jedynie nazwy są te same. Żadnych Imion czy Atrybutów Allâha nie można porównać do czegokolwiek, ponieważ Allâh powiedział co znaczy: »Nic do Niego nie jest podobne, On jest Wszech-słyszący, Wszech-widzący.« (Surah Ash-Shûra, 42:11). Zobacz Fath ul-Bâri, tom 6, str. 108-109, oraz tom 13, str. 238-239.

[10]Musnad Ahmad (1/285 i 290) oraz Ibn Abî `Âsim w as-Sunnah, potwierdzony jako autentyczny przez Szeicha al-Albânî, który powiedział że, “miało to miejsce we śnie, co sugerują niektóre inne przekazy tego hadisu.” Zobacz także as-Sunnah (no.1117) autorstwa `Abdullah ibn Ahmad.

[11] [przyp. tłum. (Abu Anas)]

Szeich-ul-Islâm as-Sâbûnî (rahimahullâh) przekazał że Imâm `Abdullâh bin al-Mubârak (rahimahullâh) powiedział: "Gdy dociera do ciebie hadith od Wysłannika Allâha (sal allahu `alejhi ła sallam), pokornie go przyjmij." (´Aqîdat-us-Salaf wa As-hâb-il-Hadîth (41))

[12] Dżahmî: zaprzeczają Atrybutom Allâha, stronnicy Dżahm ibn Safuân i jego nauczyciela al-Dża’d ibn Dirham.

[przyp. tłum. (Abu Anas)]

Liczba mnoga to Dżahmiyyah. Szeich Ibn ´Uthaymîn (rahimahullâh) powiedział o nich:
"Zaprzeczają Atrybutom Allâha (`azza ła dżall) a ekstremiści z pośród nich zaprzeczają nawet wszelkim Imionom mówiąc: 'Nie jest dozwolone aby potwierdzić jakiekolwiek Imię czy jakikolwiek Atrybut dla Allâha. Jeśli potwierdzisz dla Niego jakiekolwiek Imię, to upodobniłeś Go z tą nazwą. Jeżeli potwierdzisz dla Niego jakikolwiek Atrybut, to upodobniłeś Go z tym opisem. Dlatego nie wolno potwierdzać żadnych Imion ani żadnych Atrybutów! Imiona którymi Allâh sam Siebie opisał są jedynie metaforami, nie nazwami." (Sharh al-`Aqîdah al-Wâsitiyyah, tom.2, str. 62, [Dâr Ibn-ul-Dżauzî])

 

:warszawa:   :jerozolima:   :kair:   :dubai:   :tajmahal:   :saba:   :medyna:   :mekka:
w   w   w   .   p   l   a   n   e   t   a   i   s   l   a   m   .   c   o   m