islam w œwietle koranu i sunny jak rozumieli go salaf
podstawy islamu żydzi chrzeœcijanie historia islamu download ksišżki linki innowacje w islamie kobiety w islamie sunnah manhaj aqiidah allah wiara

 


W Imię Boga, Miłosiernego, Litościwego

Szehada, wyznanie wiary

Źródło: "The conditions of 'La Ilaha Illa Allah'"
Autor: Szeich `Obaid bin `Abdullah bin Suleiman al-Dziabiri
Z angielskiego przytoczył: abu anas

1. Wiedza - al `Ilm

[O tym co to wyznanie oznacza, o tym co neguje i o tym co ono potwierdza]

Dowodem jest:

"Przeto wiedz, że nie ma boga, jak tylko Bóg!"
(Koran, 47:19)

"...z wyjątkiem tych, którzy świadczą o prawdzie, oni wiedzą."
(Koran, 43:86)

Uthmaan (radi allahu anhu) przekazał od Wysłannika (sal allahu alejhi ła sallam):

"Osoba która umiera wiedząc, że nie ma bóstwa wartego czci poza Allahem, wejdzie do Dziennah (Raju)"
(Sahih Muslim, Kitab ul-Iman)

Z tą wiarą Allah wysłał wszystkich Proroków i Wysłanników:

"My nie wysłaliśmy przed tobą żadnego posłańca, któremu nie dalibyśmy objawienia: "Nie ma boga, jak tylko Ja! Przeto czcijcie Mnie!""
(Koran, 21:25)

"Posłaliśmy do każdego narodu posłańca: "Czcijcie Boga i unikajcie bałwochwalstwa!""
(Koran, 16:36)

I Prorok (sal allahu alejhi ła sallam) powiedział:

"Ktokolwiek spotka Allaha nie przypisując Mu [niczego / nikogo za współtowarzysza], wejdzie do Raju, a ktokolwiek spotka Go przypisując Mu [cokolwiek / kogokolwiek za współtowarzysza] wejdzie do Piekła."
(Sahih Buchari, Kitab al-Anbiya)

2. Pewność  - al Yaqiin

[Czyli głęboka wiedza która przeciwdziała wątpliwościom]

Dowodem jest:

"Wiernymi są tylko ci, którzy uwierzyli w Boga i Jego Posłańca - potem nie mają wątpliwości - i walczą swoimi majątkami i swoimi osobami na drodze Boga. Tacy - oni są prawdomówni"
(Koran, 49:15)

Abu Hurejrah (radi allahu anhu) przekazał od Wysłannika (sal allahu alejhi ła sallam):

"Sługa który stając przed Allahem, zaświadczył, że nic nie jest warte czci oprócz Allaha i, że ja jestem wysłannikiem Allaha, nie wątpiąc w to, wejdzie do Raju"
(Sahih Muslim, Kitab ul-Iman)

Także w długim hadisie przekazanym od Abu Hureirah, Wysłannik (sal allahu alejhi ła sallam) powiedział:

"...kogokolwiek spotkasz za tą ścianą, kto zaświadczy, że nie ma bóstwa wartego czci oprócz Allaha, a jego serce jest tego pewne, przekaz mu wesołe wieści o Raju [osoba ta wejdzie do raju]"

3. Szczerość - al Ikhlaas

(Szczerość która neguje szirk)

Dowodem jest:

"Czy szczera religia nie należy tylko do Boga?"
(Koran, 39:3)

"Zostało im nakazane tylko, aby czcili Boga, wyznając szczerze Jego religię - tak jak hanifowie odprawiali modlitwę i dawali jałmużnę. To jest religia prawdziwa"
(Koran, 98:5)

Abu Hureirah przekazał od Wysłannika (sal allahu alejhi ła sallaam):

"Najszczęśliwsza osoba za którą się wstawię, będzie ta która szczerze powiedziała: 'Nikt nie zasługuje na cześć jak tylko Allah'"
(Sahih al Buchari, Kitab ul-Ilm)

Prorok powiedział także:

"Allah zabronił piekła dla osoby która powie: 'Nikt nie zasługuje na cześć jak tylko Allah', tylko i wyłącznie dla Allaha [tj. nie aby inni go widzieli, aby zyskać cokolwiek na tym świecie i.t.p.]"
(Sahih al Buchari)

4. Prawdomówność - as Sidq

[Prawda w której nie ma miejsca ani na fałsz ani na hipokryzję]

"Alif Lam Miim. Czy ludzie sądzą, że pozwolimy im powiedzieć: "Uwierzyliśmy!" - i nie będą poddani próbie? Przecież doświadczyliśmy tych, którzy byli przed nimi. A Bóg na pewno ujawni [prawdę] tych, którzy mówią prawdę, i ujawni On [fałsz] kłamców!"
(Koran, 29:2-3)

"Wśród ludzi są tacy, którzy mówią: "Wierzymy w Boga i w Dzień Ostatni!" Lecz oni wcale nie są wierzącymi. Oni usiłują oszukać Boga i tych, którzy wierzą, lecz oszukują tylko siebie samych; oni tego nie pojmują. W ich sercach jest choroba, a Bóg jeszcze powiększa ich chorobę. Spotka ich kara bolesna za to, że kłamią."
(Koran, 2:8-10)

Wysłannik powiedział:

"Nie ma osoby która prawdziwie z serca zaświadczy, że nie ma bóstwa wartego czci prócz Allaha, a Muhammad jest jego Wysłannikiem, żeby Allah nie ocalił jej od Piekła"
(Sahih Buchari, Kitab ul `Ilm)

5. Miłość - al Mahabbah

[Umiłowanie tego wyznania i jego znaczenia]

Allah objawił:

"A wśród ludzi są tacy, którzy sobie biorą, poza Bogiem, Jemu równych, miłując ich, jak się miłuje Boga. Ale ci, którzy wierzą; są gorliwsi w miłości do Boga..."
(Koran, 2:165)

"O wy, którzy wierzycie! Jeśli ktoś z was odrzuci swoją religię... Bóg niebawem przyprowadzi ludzi, których pokocha i oni Jego pokochają; oni będą pokorni względem wiernych, a dumni wobec niewiernych; będą walczyli na drodze Boga i nie będą się bać nagany ganiącego. To jest łaska Boga. A Bóg jest wszechobejmujący, wszechwiedzący!"
(Koran, 5:54)

Anas (radi allahu anhu) przekazał od Wysłannika (sal allahu alejhi ła sallaam):

"Ktokolwiek posiada następujące trzy cechy  osiągnie słodkość wiary:
- Allah i Wysłannik są mu bardziej ukochani niż cokolwiek innego
- kochać osobę tylko dla Allaha
- nienawidzić powrotu do niewiary (kufr), po tym jak Allah od niej wybawił, tak jak nienawidzi się znaleźć się w piekle"
(Sahih Muslim, Kitab ul-Iman)

6. Poddanie się - al Inqiyad

[poddanie się wymogom tego wyznania, którymi są obowiązki wykonywane szczerze dla Allaha, poszukując jedynie Jego upodobania]

"Nawracajcie się więc do waszego Pana! Poddajcie Mu się całkowicie, zanim spotka was kara, wtedy bowiem nie będziecie wspomożeni."
(Koran, 39:54)

"A kto lepiej wyznaje religię aniżeli ten, kto poddał swoje oblicze Bogu, czyniąc przy tym dobro i postępując za tradycją religijną Abrahama, prawdziwie pobożnego hanifa?"
(Koran, 4:125)

"Ale nie! Na twego Pana! Oni nie uwierzą, dopóki nie uczynią ciebie sędzią w tym, co jest przedmiotem sporu między nimi. Potem nie znajdą już w sobie sprzeciwu co do tego, co rozstrzygnąłeś, i poddadzą się całkowicie."
(Koran, 4:65)

Prorok powiedział:

"Nikt z was nie uwierzy dopóki jego pragnienia nie będą naśladowały tego z czym zostałem wysłany (Islam)"
(al Bahgawi, sharh us Sunnah. tom 11 str. 213)

 

:warszawa:   :jerozolima:   :kair:   :dubai:   :tajmahal:   :saba:   :medyna:   :mekka:
w   w   w   .   p   l   a   n   e   t   a   i   s   l   a   m   .   c   o   m