islam w świetle koranu i sunny jak rozumieli go salaf
podstawy islamu żydzi chrześcijanie historia islamu download ksišżki linki innowacje w islamie kobiety w islamie sunnah manhaj aqiidah allah wiara

 


W Imię Boga, Miłosiernego, Litościwego

Suplikacje Politeistów

Opracował: Abu Anas bin Marian

Pytanie:

Wielokrotnie miałam przed sobą trudne sprawy, modląc się do Boga po katolicku- otrzymywałam pomoc, wsparcie, niektóre sprawy same się rozwiązywały. Jak to wyjaśnić?

Odpowiedź:

Co do tego jak wytłumaczyć te zjawiska, szeich ul-Islaam Ibn Tayimiyah powiedział:

"Ci którzy uciekają się do zabronionych form suplikacji, czasami otrzymują odpowiedź na swe suplikacje. Nawet jeżeli politeista wznosi suplikacje, kłaniając się bożkowi, to Allah może odpowiedzieć na jego suplikację, mimo iż dopuszcza się politeizmu, gdyż reprezentuje ona całkowite oddanie się. W ten sam sposób [pisząc o niektórych muzułmanach] szczere suplikacje przy grobach mogą być usłuchane. Niemniej jednak jest to bałwochwalstwem które na wieczność skazuje człowieka do piekła jeżeli Allah mu nie wybaczy[1].

Tego typu suplikacje można porównać z osobą która prosi o coś co podda ją próbie [fitnah], jak w przypadku Thalabah. Prosił on Proroka, sal allahu `alajhi ła sallam, aby prosił Allaha by obdarzył go większym bogactwem i większą liczbą dzieci. Mimo że Prorok namawiał go aby go o to nie prosił, Thalabah jednak wznawiał swą prośbę. Prorok zatem prosił Allaha by obdarzył Thalabah tym o co prosił, i Allah przyjął jego prośbę. Początkowo było to ku zadowoleniu Thalaby, jednak pod koniec zrujnowało go to w tym życiu jak i w życiu wiecznym.

[...]

Czasami suplikacje zakazane są ponieważ skierowane są do innych niż Allaha, jak na przykład suplikacje chrześcijan którzy wzywają świętą matkę [Marię] aby się za nimi wstawiła u Allaha. Czasami suplikacje skierowane są do Allaha, jednak przez pośredników, jak na przykład politeiści którzy wzywają swe bożki modląc się do Allaha. Czasami suplikacje są zakazane ponieważ zawierają niewłaściwe słowa.

Takie suplikacje mogą czasami być przyjęte, lecz dalej są zakazane ponieważ ich zło przeważa ich dobro. Skutkiem jest że tego typu inwokacje są próbą dla ludzi którzy nie idą za przewodnictwem Allaha, i których serca nie są oświetlone blaskiem Jego światła." (Iqtida-us-Sirâtil Mustaqîm, [angielskie tłumaczenie] str. 100, 108)

Innym przykładem jest, gdy aniołowie zesłani zostali za czasów Królestwa Sulaymana (Salomona). Allah mówi w Koranie co znaczy:

{Oni poszli za tym, co opowiadali szatani za panowania Salomona. Salomon nie był niewiernym, lecz szatani byli niewiernymi i nauczali ludzi czarów i tego, co zostało zesłane dwom aniołom w Babilonie: Harutowi i Marutowi. Oni jednak nie nauczali nikogo, póki nie powiedzieli: "My jesteśmy tylko pokuszeniem, nie bądź więc niewiernym!" I od tych dwóch aniołów uczyli się ludzie tego, co może rozdzielić męża od żony. Lecz oni nie szkodzą przez to nikomu, inaczej jak za zezwoleniem Boga. I uczą się tego, co im szkodzi i nie przynosi korzyści, wiedząc dobrze, że ten, kto to kupi, nie będzie miał udziału w życiu ostatecznym. A z pewnością złe jest to, co oni kupili za swoje dusze! Gdybyż oni byli wiedzieli!} (Surah al-Baqarah, 2:102)

I tak samo jak magia i czary mogą przynieść pewne korzyści i ludzie mogą otrzymać to co pragną na tym świecie, to ceną za tą zbłąkaną praktykę jest potępienie w Ogniu Piekielnym.

Tak samo jak osoba która swe modły kieruje do innych niż Allaha, może otrzymać pewne korzyści na tym świecie, za co jednak zapłaci w życiu przyszłym.

W Biblii czytamy także

"Jednakowo Bogu są nienawistni i bezbożnik, i jego bezbożność, i dzieło wraz z twórcą zostanie skarane. Dlatego i na bożki pogańskie przyjdzie nawiedzenie, bo się stały obrzydliwością pośród stworzeń Bożych, zgorszeniem dla dusz ludzkich i potrzaskiem dla nóg ludzi głupich. Wymyślenie bożków to źródło wiarołomstwa, wynalezienie ich to zatrata życia. Nie było ich na początku i nie będą istniały na wieki: zjawiły się na świecie przez ludzką głupotę, dlatego sądzony im rychły koniec. Ojciec, w przedwczesnym żalu pogrążony, sporządził obraz młodo zabranego dziecka i odtąd jako boga czcił ongiś zmarłego człowieka, a dla poddanych ustanowił wtajemniczenia i obrzędy; a z biegiem czasu ten zakorzeniony bezbożny obyczaj zaczęto zachowywać jako prawo.

[...]

Kult bożków, niegodnych nazwania - to początek, przyczyna i kres wszelkiego zła. Albo szaleją w zabawie, albo prorokują fałszywie, albo niegodziwie żyją, albo przysięgają pochopnie: zawierzyli bezdusznym bożkom i po krzywoprzysięstwie nie boją się nieszczęścia. Ale przyjdzie na nich kara słuszna za jedno i drugie, że źle myśleli o Bogu, trzymając się bożków, i że gardząc uczciwością, przysięgali przewrotnie na kłamstwo. Bo nie potęga bóstw, wzywanych w przysiędze, lecz kara, grzesznikom należna, przychodzi zawsze po przestępstwie bezbożnych." (Ks. Mądrości, 14:9-16, 27-31, Biblia Tysiąclecia)

I nie istnieje w Biblii werset, w którym Allâh usprawiedliwia oddawanie czci innym niż Jemu Samemu.[1] Allah wybacza jedynie grzech bałwochwalstwa jeżeli człowiek przed śmiercią zań odpokutuje i zwróci się do Allaha ze skruchą. Allah mówi w Koranie co znaczy:

{Oto, zaprawdę, kto daje Bogu współtowarzyszy, temu Bóg zabronił wejścia do Ogrodu! Jego miejscem schronienia będzie ogień. A niesprawiedliwi nie będą mieli żadnych pomocników!} (Surah al-Mâ'idah, 5:72) 

 

 

:warszawa:   :jerozolima:   :kair:   :dubai:   :tajmahal:   :saba:   :medyna:   :mekka:
w   w   w   .   p   l   a   n   e   t   a   i   s   l   a   m   .   c   o   m