islam w œwietle koranu i sunny jak rozumieli go salaf
podstawy islamu żydzi chrzeœcijanie historia islamu download ksišżki linki innowacje w islamie kobiety w islamie sunnah manhaj aqiidah allah wiara

 


W Imię Boga, Miłosiernego, Litościwego

Czym jest Szirk?

Autor: Shaykh Sâlih al-Fawzân
Tytuł: "Kitâb-ut-Tawhîd" kap. ash-Shirk: Ta´rîfuhu wa Anwâ´uh)
Ze szwedzkiego tłumaczył: Abu Anas ibn Marian
Źródło:[ www.darulhadith.com ]

Szirk powstaje poprzez przypisywanie współtowarzyszy u boku Allaha w Jego Panowaniu i Boskości. Szirk najczęściej pojawia się gdy czczony jest kto inny u boku Allaha, lub gdy komukolwiek poświęcony jest jakikolwiek akt czci, jak na przykład składanie ofiary, przysięgi, obawa, nadzieja czy umiłowanie. Szirk jest najcięższym grzechem, a powodów ku temu jest kilka.

1. Porównanie stworzenia ze Stwórcą poprzez wszelakie bóstwa.

Każdy kto u boku Allaha nadaje Mu współtowarzysza, porównuje go z Nim. Jest to największą niesprawiedliwością gdyż Allah mówi,

»Zaprawdę, dodawanie współtowarzyszy to wielka niesprawiedliwość«
(Surah Luqmân, 31:13)

Niesprawiedliwością jest umieszczenie czegoś na niewłaściwej pozycji. Ten więc kto czci innych niż Allaha, umieścił `ibadah [1] na niewłaściwym miejscu, przypisując ją temu kto na nią nie zasługuje - i to jest największą niesprawiedliwością.

2. Allah poinformował nas że osobie która się tego dopuści i nie powróci do Niego ze skruchą, grzech ten nie zostanie wybaczony.

»Zaprawdę, Bóg nie przebacza tym, którzy Jemu dodają współtowarzyszy, podczas gdy On przebacza, komu chce, mniejsze grzechy.«
(Surah an-Nisâ’, 4:48)

3. Allah poinformował nas także że zabronił wstępu do Raju tym, którzy przypisują Mu współtowarzyszy (Mushrik), i że osoba taka należeć będzie do wiecznych mieszkańców Ognia Piekielnego.

»Oto, zaprawdę, kto daje Bogu współtowarzyszy, temu Bóg zabronił wejścia do Ogrodu! Jego miejscem schronienia będzie ogień. A niesprawiedliwi nie będą mieli żadnych pomocników!«
(Surah al-Mâ’idah, 5:72)

4. Szirk również unieważnia wszelkie dobre czyny, gdyż Allah mówi,

»A gdyby oni dodawali Jemu współtowarzyszy, to daremne byłoby dla nich to, co uczynili.«
(Surah al-An´âm, 6:88)

»Zostało objawione tobie i tym, którzy byli przed tobą: "Jeśli dodajesz Allahowi współtowarzyszy, to z pewnością twoje działanie będzie daremne i na pewno znajdziesz się wśród stratnych!"«
(Surah az-Zumar, 39:65)

Imaam Ibn-ul-Qayyim powiedział,

"Allah (subhânah) oznajmił nam że sensem stworzenia jest poznanie Allaha poprzez Jego Imiona i Cechy, aby cześć oddawana była jedynie Jemu nie przypisując Mu współtowarzyszy, oraz przywrócenie ludzie do sprawiedliwego postępowania. Jest to sprawiedliwość z którą niebiosa i ziemia zostały stworzone, tak jak powiedział Allah wszechmogący,

»Wysłaliśmy już Naszych posłańców z jasnymi dowodami i Zesłaliśmy z nimi Księgę i wagę, aby pomóc ludziom postępować sprawiedliwie.«
(Surah al-Hadîd, 57:25)

Tak więc Allah poinformował nas że Zesłał Swych Wysłanników oraz Swe Księgi aby pomóc ludziom postępować sprawiedliwie, i to jest `Adl (sprawiedliwość). Tauhîd należy do największej sprawiedliwości, jest jej szczytem i jej podstawą. Szirk zaś jest niesprawiedliwością zgodnie ze słowami Allaha,

»Zaprawdę, dodawanie współtowarzyszy to wielka niesprawiedliwość«
(Surah Luqmân, 31:13)

Szirk jest zatem największą niesprawiedliwością, podczas gdy Tauhîd jest najdoskonalszą sprawiedliwością." (Ibn-ul-Qayyim, al-Jawâb-ul-Kâfî str. 109)[1] Wszelkiego rodzaju cześć, kult i posłuszeństwo Bogu.

 

:warszawa:   :jerozolima:   :kair:   :dubai:   :tajmahal:   :saba:   :medyna:   :mekka:
w   w   w   .   p   l   a   n   e   t   a   i   s   l   a   m   .   c   o   m