islam w œwietle koranu i sunny jak rozumieli go salaf
podstawy islamu żydzi chrzeœcijanie historia islamu download ksišżki linki innowacje w islamie kobiety w islamie sunnah manhaj aqiidah allah wiara

 


W Imię Boga, Miłosiernego, Litościwego

Znaczenie Tahriif, Ta'tiil i Tamthiil

źródło: Sharh al-Aqeedat-il-Wasitiyah
chapter 8
by: Sheikh ul Islam Ibn Taimiyah
commentary by: Dr. Muhammad Khalil Harras
[Dar-us-Salaam Publications]
z angielskiego tłumaczył: Jaqub Jasiński

Stanowi część wiary w Allaaha to że wierzymy w te Atrybuty którymi Allaah określił Siebie i którymi Prorok (s.a.ł.s.) określił Allaaha. Również nie powinny być dokonywane zmiany lub zaprzeczenia, ani przypisywanie stanu lub podobieństwa do stworzenia. Wiarą powinno raczej być to, że Osobowość Allaaha jest taką jaką On wspomniał w wersecie:

"Nie ma nic takiego jak On i On jest Wszechsłyszący i Wszechwidzący."

Tłumacząc znaczenie Wiary szczegółowo, autor opisuje Wiarę Ahlu-s-Sunna ła-l-Dżamaa'a.

Tahriif oznacza zmienianie. Wprowadzając zmianę w wyrazie oznacza opuszczenie znaczenia rozumianego przez nie i akceptowanie takiego znaczenia które dane słowa mogą oznaczać w wątpliwym sensie. Oczywiście, jeżeli istnieje kontekst udowadniający to znaczenie wtedy trzeba wytłumaczyć jego możliwość.

Ta'tiil oznacza opuszczanie i rezygnowanie. W niniejszym kontekście, oznacza to negowanie i zaprzeczenie Atrybutów Allaaha dotyczących Jego Osobowości. Różnicą pomiędzy Tahriif i Ta'tiil jest to, że w drugim przypadku, prawdziwe znaczenie które jest udowodnione przez Qur'an i Hadith, jest zaprzeczone, a w przypadku Tahriif wyjaśnienie tekstu jest dokonane poprzez takie znaczenia, które są nieprawidłowe i dane słowo nie udowadnia ich. Więc Ta'tiil zawiera Tahriif. Gdziekolwiek istnieje Tahriif, z pewnością istnieje Ta'tiil, lecz nie na odwrót. Jeżeli ktoś próbuje udowodnić nieprawidłowe znaczenie i zaprzecza prawdziwemu znaczeniu, dopuszcza się Tahriif i Ta'tiil jednocześnie. Jeżeli ktoś zaprzecza Atrybutom udowodnionym przez Qur'an i Sunna, i utrzymuje że nie jest oznacza to jawnego ich sensu, lecz sam nie ustala znaczenia, wtedy nazwane jest to Tafłiid.

Niepoprawnie jest mówić że Tafłiid było kredem Salaf. Raczej Asza'ira [1] z późniejszych czasów przypisali tą rzecz do Salaf. Salaf nie dokonywali Tafłiid próbując odkryć znaczenie czegoś, ani też nie czytali niczego nie znając jego znaczenia. Właściwie, rozumieli znaczenie ustępów Qur'anu i Sunna i udowodnili te znaczenia na rzecz Allaaha. Aczkolwiek, podporządkowali wiedzę rzeczywistości i stanów tych znaczeń Allahowi. Kiedy Imam Malik został zapytany o stan Istiłaa (ustanowienia, powstawania) Allaaha nad niebiosami (Tronem), powiedział on że Istiłaa jest znana ale jej forma jest nieznana.

Takjiif oznacza aby posiadać wiarę że formy Atrybutów Allaaha są takie albo inne, lub zadawać pytania na temat form Atrybutów Allaaha.

Tamthiil oznacza aby wierzyć że Atrybuty Allaaha są takie jak atrybuty stworzenia. Zwrot Bi ghair takjiif oznacza że Ahlu-s-Sunna zaprzeczają iż posiadają jakąkolwiek wiedzę na temat Jego stanu, albowiem Allaah Sam zna stan Swojej Osobowości i Atrybutów. Ale to nie znaczy że całkowicie zaprzeczają stanom jako takim, albowiem stan jest niezbędny dla wszystkiego.

"Nie ma nic takiego jak On."

Jest to jasny werset Koraniczny, jak również kodeks postępowania Ahlu-s-Sunna ła-l-Dźamaa'a dotyczący negacji i potwierdzania. On (Allah) neguje istnienie czegokolwiek takiego jak On, ale potwierdza Atrybuty słyszenia i widzenia dla Swojej Osobowości.

Wskazuje to, że właściwe kredo nie jest całkowitym zaprzeczeniem Atrybutów tak jak robią to Mu'attilah [2], ani też staranie się je całkowicie udowodnić, tak jak robią to Mumaththilah [3]. Prawdziwą wiarą jest potwierdzaniem Atrybutów Allaha bez upodabniania.


Przypisy:

[1] Al-Asza'ira (Aszairyci): Są oni zwolennikami Abu-l-Hasan Al-Asz'ari, który był Mu'tazilitom. Później porzucił I'tizaal i przyjął sposób postępowania pomiędzy I'tizaal i Ahlu-s-Sunna ła-l-Dżamaa'a. W jego ostatnim okresie, powrócił do wyznań Ahlu-s-Sunna i postępował według Imam Ahmad ibn Hanbal w jego teoriach. Ale niektórzy z jego zwolenników dalej pozostali na poprzedniej wierze. Rozwijają oni Atrybuty Allaaha i posiadają wiarę podobną do Al-Murdżij'a. Są najbliżsi Ahlu-s-Sunna z pośród wszystkich zbłądzonych sekt.

[2] Mu'attilah: Jedna grupa z pośród Mu'tazilah.

[3] Al-Mumaththilah Al-Muszabbiha lub Al-Mudziassimah: Są oni przeciwnikami Al-Dziahmiyah, w potwierdzaniu Imion i Atrybutów Allaha. Wierzą że Allah posiada Dłoń podobną do dłoni stworzeń, Słuch podobny do słuchu stworzeń, Wzrok podobny do wzroku stworzeń i.t.p. Daleki jest Allah od tego co grzesznicy o Nim mówią. Jest Wyniosły i Wielki.

 

:warszawa:   :jerozolima:   :kair:   :dubai:   :tajmahal:   :saba:   :medyna:   :mekka:
w   w   w   .   p   l   a   n   e   t   a   i   s   l   a   m   .   c   o   m