islam w œwietle koranu i sunny jak rozumieli go salaf
podstawy islamu żydzi chrzeœcijanie historia islamu download ksišżki linki innowacje w islamie kobiety w islamie sunnah manhaj aqiidah allah wiara

 


W Imię Boga, Miłosiernego, Litościwego

Tauassul - szukanie bliskości do Allâha,
oraz Shafa`a - prośba o wstawiennictwo

Take Your Creed from The Book and The Authenticated Sunnah, Chapter 4
By Shaykh Muhammad Ibn Jamîl Zaynû
Źródło: www.troid.org
Tłumaczenie i przypisy: Abu Anas ibn Marian

zobacz także > Shafa`ah, wstawiennictwo

Pytanie: W jaki sposób mamy szukać bliskości do Allâha?

Odpowiedź: Pewnego rodzaju Tauassul jest dozwolony inny zaś zabroniony:

a) Dozwolonym i zalecanym Tauassul jest szukanie bliskości do Allâha poprzez Jego Imiona i Atrybuty, oraz poprzez bogobojne uczynki. Allâh powiedział:

»Najpiękniejsze Imiona należą do Allâha, wzywajcie Go przez nie.« (Surah al-A'araaf, 7:180)

Allâh mówi także:

»O wy, którzy wierzycie! Spełniajcie wasze obowiązki względem Allaha i bójcie się Go. Poszukujcie sposobu (poprzez posłuszeństwo i dobre czyny) aby zbliżyć się do Niego, i walczcie usilnie na Jego drodze! Być może, wy będziecie uwieńczeni powodzeniem!« (Surah al-Maa'idah, 5:35)

Chodzi o zbliżenie się do Allâha poprzez posłuszeństwo, oraz uczynki które są Mu upodobane - o czym wspomniał Ibn Kathiir od Qatâdah.

Prorok (sal allahu `alejhi ła sallam) powiedział: "Proszę Ciebie przez każde z Twych Imion..." (Przekazał Ahmad, sahih)

Prorok (sal allahu `alejhi ła sallam) powiedział swemu towarzyszowi, który prosił o jego towarzystwo w Raju: "Poświęć się wielu prostracjom [sudziuud]." [Chodzi o modlitwę ponieważ należy ona do prawych czynów.] (Sahih Muslim)

Dozwolone jest także abyśmy szukali bliskości do Allâha poprzez naszą miłość. Jest to miłość do Allâha, jego Wysłannika, i jego bliskich sprzymierzeńców. Istnieje także historia o ludziach z jaskini którzy pragnęli zbliżyć się do Allaha poprzez dobre uczynki, więc Allâh ich uwolnił.

b) Zabroniony Tauassul - jest to wzywanie zmarłych i proszenie ich o zaspokojenie potrzeb, co dziś jest rzeczywistością [wśród wielu]. Jest to większy szirk (szirk ul-Akbar) ze względu na to co powiedział Allâh:

»I nie wzywaj, poza Bogiem, tego, co ci nie pomoże ani nie zaszkodzi. A jeśli to uczynisz, to znajdziesz się wówczas wśród dhalimuun [politeistów, niesprawiedliwych]« (Surah Yunus, 10:106)

Jeżeli chodzi o Tauassul przez wyniosłą pozycję Wysłannika (sal allahu `alejhi ła sallam), jak na przykład: 'O mój Panie, wylecz mnie poprzez wyniosłą pozycję Muhammada', to jest to innowacją ponieważ Towarzysze Wysłannika nigdy tego nie czynili. Raczej `Umar szukał bliskości do Allaha prosząc Al-`Abbâsa o suplikację gdy ten żył. Nie można szukać bliskości do Allaha poprzez Wysłannika (sal allahu `alejhi ła sallam) po jego śmierci, gdyż jest to sposób - który gdy przełożony zostanie w praktykę - staje się szirk. Jeżeli ktoś myśli że Allâh potrzebuje mediatora tak jak przywódca lub władca, to porównuje Stwórcę z Jego stworzeniem. [1]

Dla tych którzy pragną pogłębić swą wiedzę w tej dziedzinie - wraz ze szczegółami i dowodami - powinni odwołać się do książki, 'Tawassul - Its Rulings and Its Types' autorstwa Szeicha Nasir-ud-Diin Al Albaanii. [2]

Pytanie: Czy istnieje potrzeba ludzkiego wstawiennictwa w suplikacji?

Odpowiedź: Nie ma żadnej potrzeby ludzkiego wstawiennictwa w suplikacji ze względu na to co Allâh mówi:

»A kiedy zapytają ciebie Moi poddani o Mnie, to zaprawdę, Ja jestem bliski [przez Wszechwiedzę]! Odpowiadam na wezwanie każdego wzywającego, kiedy Mnie wzywa; niech więc będą Mi posłuszni i niech we Mnie wierzą, aby poszli drogą prawości!« (Surah al-Baqarah, 2:186)

Prorok (sal allahu `alejhi ła sallam) powiedział: "Zaprawdę wzywacie Tego który jest Wszech-słyszący, bliski, jest z wami [przez swoją Wszechwiedzę]." (Sahih Muslim)

Pytanie: Czy dozwolone jest aby prosić żywych o suplikacje [w naszej intencji]?

Odpowiedź: Dozwolone jest prosić żywych o suplikacje, ale nie zmarłych. Allâh mówi:

»Proś o przebaczenie za twój grzech, i dla wierzących - mężczyzn i kobiet!« (Surah Muhammad, 47:19)

Istnieje także autentyczny Hadith w zbiorze at-Tirmidhî: "Niewidomy człowiek przyszedł do Proroka (sal allahu `alejhi ła sallam) i powiedział: 'Poproś Allâha aby mnie uzdrowił...'"

Pytanie: Jaki był cel [zesłania] Proroka (sal allahu `alejhi ła sallam)?

Odpowiedź: Jego celem było przekazanie powierzonego mu przesłania. Allâh powiedział:

»O Posłańcu! Obwieszczaj to, co ci zostało zesłane od twojego Pana!« (Surah al-Maa'idah, 5:67)

Prorok (sal allahu `alejhi ła sallam) powiedział: "O Allâh zaświadcz." Jego towarzysze odpowiedzieli mówiąc, "Świadczymy że przekazałeś [przesłanie]." (Sahih Muslim)

Pytanie: Kogo należy prosić o wstawiennictwo Wysłannika (sal allahu `alejhi ła sallam)?

Odpowiedź: O wstawiennictwo Wysłannika (sal allahu `alejhi ła sallam) prosimy Allâha:

»Powiedz: "Do Boga należy wszelkie orędownictwo! Do Niego należy królestwo niebios i ziemi, a następnie do Niego będziecie sprowadzeni z powrotem!"« (Surah az-Zumar, 39:44)

Prorok (sal allahu `alejhi ła sallam) nauczył swych towarzyszy tej suplikacji: "O Allâh, zezwól mu [Muhammadowi] na wstawiennictwo za mną.'" (Tirmidhî, hasan sahih)

Prorok powiedział: "Moja prośba o wstawiennictwo w Dniu Sądu Ostatecznego, dla każdej osoby która umrze z tej wspólnoty [muzułmanów], nie łącząc niczego [w czci] z Allâhem, została skryta." (Sahih Muslim)

Pytanie: Czy możemy prosić żywych o wstawiennictwo?

Odpowiedź: Można prosić żywych o wstawiennictwo w rzeczach doczesnych. Allâh mówi:

»Ktokolwiek wstawia się w dobrej sprawie, ten będzie miał w niej udział; a kto wstawia się w grzesznej sprawie, ten będzie miał jej podwójne obciążenie.« (Surah an-Nisa', 4:85)

Prorok (sal allahu `alejhi ła sallam) powiedział: "Wstawiajcie się [za innymi], a będzie wam wynagrodzone." (Abu Daûd, Sahih)

Pytanie: Czy można nadmiernie wychwalać Wysłannika (sal allahu `alejhi ła sallam)?

Odpowiedź: Nie wychwalamy go (sal allahu `alejhi ła sallam) nadmiernie, gdyż Allâh powiedział:

»Powiedz [Muhammedzie]: "Ja jestem tylko człowiekiem śmiertelnym, podobnym do was. Zostało mi tylko objawione, że Bóg wasz jest Bogiem Jedynym."« (Surah Kahf, 18:110)

Prorok (sal allahu `alejhi ła sallam) powiedział: "Nie wychwalajcie mnie nadmiernie tak jak chrześcijanie wychwalali Jezusa syna Marii. Zaprawdę jestem tylko poddanym. Mówcie więc: poddany Allâha i Jego Wysłannik." (Sahih Buchari)[1] Ci którzy na oślep podążają za szkołą Hanafi, twierdząc że tego typu wstawiennictwo jest dozwolone, niech przypomną sobie słowa Imaama Abu Hanifah (rahimahullaah): "Za nic nie przystaje nikomu aby prosił Allaha inaczej jak przez Niego Samego [Allaha], a suplikacje które zostały dozwolone i nakazane to na przykład to co Powiedział Allâh, »Najpiękniejsze Imiona należą do Allâha, wzywajcie Go przez nie.«" (Durrul-Mukhtar, 2/630)

Inny słynny uczony szkoły Hanafickiej, Imaam Al-Quduurii* także powiedział: "Proszenie Allaha poprzez Jego stworzenie nie jest dozwolone, ponieważ Jego stworzenie nie ma władzy nad Stwórcą, dlatego nie można na to zezwolić." (Jego wypowiedź cytował Ibn Taymiyah w 'al-Qaa’idatul-Dzialijjah') Zobacz także al-Fatawa al-Hindiyyah (5/280), Sharahul-Kharkhii, Sharah Aqiidah at-Tahauiyah, str.237.

* Imaam Al-Quduurii to Abu Hasan Ahmad Ibn Muhammad Ibn Dzia’far Ibn Hamdan, uczony w dziedzinie Fiqh. Był on nauczycielem al-Khatib ul-Baghdâdî. Urodził się w 362H, zmarł w 428H.

[2] Można ją zamówić on-line: http://www.salafibookstore.com/ (165 stron, cena $8.96)

 

:warszawa:   :jerozolima:   :kair:   :dubai:   :tajmahal:   :saba:   :medyna:   :mekka:
w   w   w   .   p   l   a   n   e   t   a   i   s   l   a   m   .   c   o   m