islam w œwietle koranu i sunny jak rozumieli go salaf
podstawy islamu żydzi chrzeœcijanie historia islamu download ksišżki linki innowacje w islamie kobiety w islamie sunnah manhaj aqiidah allah wiara

 


W Imię Boga, Miłosiernego, Litościwego

Wiara w Allâha nie wystarczy aby być muzułmaninem

Tytuł: Kashf-ush-Shubuhât
Autor: Imâm Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb (zm. 1204H - rahimahullâh)
Z angielskiego na polski przełożył: Abu Anas bin Marian

Sziech Muhammad bin `Abdul-Wahhab powiedział:

Jeśli pragniesz dowodów na to, że (politeiści, Mushrikûn) przeciwko którym Wysłannik (sal allahu `alejhi ła sallam) walczył o tym świadczyli (Tauhîd-ur-Rubûbiyyah), przeczytaj słowa Allâha [co znaczy],

»Powiedz [O Muhammedzie!]: "Kto daje wam zaopatrzenie z nieba i z ziemi? Kto włada słuchem i spojrzeniem? Kto wyprowadza żywe z martwego? I kto wyprowadza martwe z żywego? I kto zarządza wszelką sprawą?" Oni powiedzą: "Allah. Powiedz im więc: "Czyż nie będziecie bogobojni?!"« (Surah Yûnus, 10:31)

»Powiedz [O Muhammadzie!]: "Do kogo należy ziemia i ci, którzy się na niej znajdują, jeśli wiecie?" Oni powiedzą: "Do Allaha!" Powiedz: "Czy wy się nie opamiętacie?" Powiedz: "Kto jest Panem siedmiu niebios i Panem wyniosłego tronu?" Oni powiedzą: "Allah. Powiedz: "Czyż nie staniecie się bogobojni?" Powiedz: "Kto ma w swoim ręku władzę królewską nad każdą rzeczą? I kto roztacza opiekę, a opieki nie potrzebuje - jeśli wiecie?" Oni powiedzą: "To jest Allah!" Powiedz: "Dlaczego więc jesteście zwodzeni i odwracacie się od prawdy?"« (Surah al-Mu'minûn, 23:84-89)

Oraz wiele innych wersetów.

Gdy zrozumiesz, że oni to potwierdzali, lecz to nie wystarczyło aby wkroczyli do Jedności do której Wysłannik (sal allahu `alejhi ła sallam) nawoływał, zrozumiesz że Jednością której przeczyli była Jedność w czci (Tauhîd-ul-`Ibâdah), to co politeiści naszych czasów zwą I'tiqâd (wiara).

I tak jak wzywali Allâha (subhânahu ła ta`âlâ) dniami i nocami, to wśród nich byli ci którzy wzywali anioły szukając wstawiennictwa, z powodu ich prawości i bliskości do Allâha. Albo też wzywali bogobojnego człowieka takiego jak al-Lât, lub Proroka takiego jak ´Îsâ (Jezusa).

Zrozumiesz także, że Wysłannik Allâha (sal allahu `alejhi ła sallam) walczył przeciwko nim z powodu tego Szirku (politeizmu), i wzywał aby wszelką cześć szczerze kierowali jedynie do Allâha, tak jak powiedział Allâh (ta`âlâ) [co znaczy],

»Nie wzywajcie więc nikogo wraz z Allahem!« (Surah al-Dżinn, 72:18)

»Do Niego należy wezwanie prawdziwe. A ci, których ludzie wzywają poza Nim, nie dadzą im żadnej odpowiedzi.« (Surah ar-Ra´d 13:14)

Gdy zrozumiesz, że Wysłannik Allâha (sal allahu `alejhi ła sallam) walczył przeciwko nim aby w swych modłach wzywali [du`a] jedynie Allaha, oraz aby przysięgi spełniane były jedynie dla Allâha, aby prośby o wsparcie kierowane były jedynie do Allâha, oraz aby wszelkie inne akty czci  kierowane były jedynie do Allâha, to zrozumiesz że poprzez samo potwierdzenie Jedności Panowania (Tauhîd-ur-Rubûbiyyah)nie wkraczali do Islamu. [...]

Jeśli to zrozumiesz, to zrozumiesz Tauhid do którego nawoływali wysłannicy. Tauhid którego politeiści nie chcieli przyjąć. I to jest zarazem znaczenie "Lâ ilâha ill Allâh", ponieważ ilâh (bóstwo) w rozumowaniu politeistów jest tym kogo wzywają aby zaspokoić swe potrzeby (wstawiennictwo, przybliżenie się do Allâha), czy był to Anioł, Prorok, drzewo, grób czy dżinn. Nie twierdzili że [jakieś] ilâh, jest Stwórcą, Władcą czy Organizatorem, gdyż wiedzieli że jest nim jedynie Allâh, co zostało wytłumaczone wcześniej.

 

:warszawa:   :jerozolima:   :kair:   :dubai:   :tajmahal:   :saba:   :medyna:   :mekka:
w   w   w   .   p   l   a   n   e   t   a   i   s   l   a   m   .   c   o   m