islam w œwietle koranu i sunny jak rozumieli go salaf
podstawy islamu żydzi chrzeœcijanie historia islamu download ksišżki linki innowacje w islamie kobiety w islamie sunnah manhaj aqiidah allah wiara

 


W Imię Boga, Miłosiernego, Litościwego

TAŁHID i SZIRK
[ Monoteizm i politeizm]

Tytuł: The Book of Tawheed
Autor: Szeich Saleh Al-Fuzân
Z arabskiego na angielski tłumaczył: Mahmoud Ridha Murad.
Darussalam, Riyadh, Saudi Arabia.
Na  polski przetłumaczyła: Magda Czaban
Wykorzystano polskie tłumaczenie znaczenia Koranu Józefa Bielawskiego.

Inklinacje w życiu człowieka.

Allah stworzył wszystkie stworzenie, aby oddawało Mu cześć. Zapewniając swemu stworzeniu ku temu odpowiednie warunki.

Allah mówi:

»I stworzyłem dżiny i ludzi tylko po to, żeby Mnie czcili. I nie chcę od nich żadnego zaopatrzenia. I nie chcę, aby Mnie żywili. Zaprawdę, Bóg jest Dawcą Zaopatrzenia, Posiadającym Siłę, Niewzruszonym!« [Koran 51:56-58]

Człowiek z natury uznaje Boskość Allaha, kocha Go, czci, nie dodając współtowarzyszy. Ale człowiek i dżiny, zniekształcają owa naturalna inklinację, sprowadzając człowieka na złą drogę.

Tałhid, czyli monoteizm zakorzeniony jest w naturze człowieka, politeizm jest natomiast przypadkowy i "zewnętrzny".

Allah mówi: 

»Przeto zwróć swoje oblicze ku religii, jak człowiek gorliwie pobożny, zgodnie z naturą, jaką Bóg obdarzył ludzi przy stworzeniu. - Nie ma żadnej odmiany w stworzeniu Boga! To jest religia prawdziwa, lecz większość ludzi nie wie.« [Koran 30:30]

Prorok rzekł:

"Każdy człowiek rodzi się jako muzułmanin. To rodzice czynią go Żydem, Chrześcijaninem lub Magiem."

Tałhid, wiara w Jedynego Boga jest zgodna z naturą człowieka. Islam to religia, którą zapoczątkował Adam, którego Allah uchronił od zła, oraz tych którzy po nim przyszli.

Politeizm oraz odejście od zasad religii, miało miejsce wśród plemienia Proroka Noego, który był pierwszym z Wysłanników Allaha.

»Zaprawdę, objawiliśmy tobie, tak jak objawiliśmy Noemu i prorokom po nim; i jak objawiliśmy Abrahamowi i Isma`ilowi Izaakowi i Jakubowi, jak i pokoleniom,  Jezusowi, Hiobowi i Jonaszowi, Aaronowi i Salomonowi; a Dawidowi daliśmy Psalmy.« [Koran 4:163]  

Ibn Abbas rzekł: "Pomiędzy Adamem a Noem był okres 10 stuleci, kiedy ludzie byli muzułmanami."

Ibn al-Qajjim, w następujący sposób skomentował tą wypowiedź: "Ibn Abbas ma niezaprzeczalnie rację, albowiem Ubaj bin Ka’b twierdził: "Następnie się poróżnili (odeszli z właściwej drogi) i Allah przysłał Proroków."

Wypowiedź Ubaj bin Ka’b opiera się na wersecie:

»Ludzie byli tylko jednym narodem, ale się podzielili. I jeśliby nie słowo, które przyszło wcześniej od twojego Pana, to zostałoby rozstrzygnięte między nimi to, w czym oni się różnią.« [Koran 10: 19] 

Ibn Al-Qajjm, twierdził iż powodem dla którego Allah zsyłał proroków, było odejście ludzi od prawdziwej wiary. Arabowie wyznawali za religię Abrahama, do momentu kiedy  Amr bin Lahi Al Khuza nie sprowadził bożków na półwysep arabski, a w szczególności do Hidżaz. Ludzie zaczęli oddawać im cześć oprócz Allaha i w ziemi świętej, jak i przyległych terenach, ponownie zapanował szirk. Prorok Muhammad przyszedł, aby znieść politeizm, wezwać ludzi do powrotu do monoteizmu, religii Allaha. Walczył on w imię Allaha z poganami, w taki sposób w jaki mógł najlepiej, obalając posągi bożków oraz wypleniając pogańskie obyczaje, które były normą czasów dżahiliji (niewiedzy).

Wiele pokoleń ummy po Muhammadzie, w okresie wczesnego Islamu dokładnie podążało za sunną Proroka. Niestety, kilka wieków później, ignorancja ludzi spowodowała, iż w Islamie zaszczepiono nowe praktyki i wierzenia, nie mające nic wspólnego z sunną Proroka. Szirk na nowo zagościł wśród ludzi, praktykowany był przez wielu muzułmanów, znajdując oparcie w działaniach "promotorów innowacji". Zaczęto wznosić świątynie nad grobami pobożnych ludzi, stały się one celem pielgrzymek, zmarłym zaczęto oddawać cześć, wznosząc do nich modlitwy, składając ofiary czy też prosząc o wstawiennictwo u Allaha. Czyny takie, które są niczym innym jak właśnie szirk, starano się tłumaczyć jako "zwracanie się do pobożnych ludzi, podkreślając, iż czynione jest to przez miłość, z  szacunku, nie mając nic wspólnego z oddawaniem czci." Tak samo mówili poganie:

»Czy szczera religia nie należy tylko do Boga? A ci, którzy sobie wzięli opiekunów  poza nim: "My czcimy ich tylko dlatego, ażeby oni przybliżyli nas do Boga." Zaprawdę, Bóg rozstrzygnie między nimi to, w czym się różnią. Zaprawdę, Bóg nie prowadzi  drogą prostą tego, kto jest kłamcą i niewdzięcznikiem!« [Koran 39:3]

Muzułmanie popełnili szirk w kwestiach oddawania czci:

»I większość z nich nie wierzy w Boga, i tylko dodają Mu współtowarzyszy.« [Koran 12:106]

Szirk. Definicja i rodzaje.

Szirk oznacza przypisywanie partnerów Allahowi, w kwestiach Jego Rububijah (Panowania) oraz Uluhijah (Boskości). Najczęstszym rodzajem szirk, jest Szirk dotyczący kwestii boskości, dotyczy on wznoszenia modlitw, składania ofiar, wznoszenia próśb do innych istot poza Allahem. Szirk jest grzechem śmiertelnym, albowiem:

1.    Stawia on stworzenie na równi ze Stworzycielem, co jest jawną i logiczną niesprawiedliwością:

»Oto powiedział Lokman do swego syna, napominając go: "Synu mój! Nie dodawaj Bogu żadnych współtowarzyszy! Zaprawdę, dodawanie współtowarzyszy to wielka niesprawiedliwość!" Niesprawiedliwość oznacza stawianie kogoś na miejscu, które mu się nie należy. Ten, kto oddaje cześć innym stworzeniom niż Allah.« [Koran 31:13]  

2.    Allah powiedział, iż nie wybaczy temu kto nie porzuci szirk.

»Zaprawdę, Bóg nie przebacza tym, którzy Jemu dodają współtowarzyszy,  podczas gdy On przebacza, komu chce, mniejsze grzechy. A kto dodaje Bogu  współtowarzyszy, ten wymyślił grzech ogromny.« [Koran 4:48]

Muszrik, politeista nie wejdzie do Raju, pozostanie w Piekle na zawsze. Szirk jest największym śmiertelnym grzechem. Allah nie zaakceptuje również jego dobrych uczynków ani wstawiennictwa w jego imieniu. Nie odpowie na jego prośby: 

»Nie uwierzyli ci, którzy powiedzieli: "Zaprawdę, Bóg - to Mesjasz, syn Marii!" A Mesjasz powiedział: "Synowie Izraela! Czcijcie Boga, mojego Pana i waszego Pana!" Oto, zaprawdę, kto daje Bogu współtowarzyszy, temu Bóg zabronił wejścia do Ogrodu! Jego miejscem schronienia będzie ogień. A niesprawiedliwi nie będą mieli żadnych pomocników!« [Koran 5:72]  

3.    Szirk anuluje wszelkie dobre uczynki.

»To jest droga Boga, którą On prowadzi, kogo chce ze Swoich sług. A gdyby oni dodawali Jemu współtowarzyszy, to daremne byłoby dla nich to, co uczynili.« [Koran 6:88]  

»Zostało objawione tobie i tym, którzy byli przed tobą: "Jeśli dodajesz współtowarzyszy, to z pewnością twoje działanie będzie daremne i na pewno znajdziesz się wśród stratnych!"« [Koran 39:65]

4.    Krew oraz własność muszrikun jest naruszalna.

»A kiedy miną święte miesiące, wtedy zabijajcie bałwochwalców, tam gdzie ich znajdziecie; chwytajcie ich, oblegajcie i przygotowujcie dla nich wszelkie zasadzki! Ale jeśli oni  się nawrócą i będą odprawiać modlitwę, i dawać jałmużnę, to dajcie im wolną drogę. Zaprawdę, Bóg jest przebaczający, litościwy! A jeśli ktoś z bałwochwalców poszukuje u ciebie schronienia, to daj mu schronienie, tak by mógł usłyszeć słowo Boga, a następnie doprowadź go do miejsca bezpiecznego. Tak się stanie, ponieważ to są ludzie, którzy nie wiedzą.« [Koran 9:5]  

Prorok rzekł:

"Nakazano mi walczyć z ludźmi dopóki nie wyznają wiary w Jedynego Boga, a kiedy to powiedzą, ich krew i majątek będą bezpieczne, za wyjątkiem rzeczy sprawiedliwych." [1]

5.    Szirk jest największym grzechem ze wszystkich grzechów śmiertelnych. Wysłannik Allaha rzekł:

"Czy chcecie, abym powiedział wam o największym z grzechów śmiertelnych? Odpowiedzieliśmy: "Oczywiście, Wysłanniku Allaha." Odpowiedział: "Dodawanie wspólników Allahowi oraz nieposłuszeństwo względem rodziców."

Ibn Al-Qajjim powiedział: "Allah zastrzegł sobie prawo do stworzenia i nakazane jest aby był On rozpoznawany przez Swoje Imiona i Atrybuty, i aby jedynie Jemu oddawana była cześć, bez dodawania jakichkolwiek partnerów. W ten sposób ludzie mogą zapewnić sprawiedliwość, na bazie której utworzone zostało niebo i piekło.

Allah rzecze:

»Wysłaliśmy już Naszych posłańców z jasnymi dowodami i zesłaliśmy z nimi Księgę i wagę, aby ludzie stali przy sprawiedliwości. I zesłaliśmy żelazo, w którym jest moc straszna i korzyści dla ludzi, ażeby wiedział Bóg, kto pomaga Jemu i Jego posłańcom  w tym, co skryte. Zaprawdę, Bóg jest mocny, potężny!« [Koran 57:25]  

Allah informuje, iż wysłał Posłańców i objawił ludziom Księgi aby ustanowić na ziemi sprawiedliwość. Największa formą niesprawiedliwości jest szirk, zaś największą formą sprawiedliwości jest tałhid.

»Oto powiedział Lokman do swego syna, napominając go: "Synu mój! Nie dodawaj Bogu żadnych współtowarzyszy! Zaprawdę, dodawanie współtowarzyszy to wielka niesprawiedliwość!"« [Koran 31:13]

Rodzaje szirk

1.       DUŻY SZIRK: apostazja, skazuje człowieka na wieczność w ogniu piekielnym, jeżeli nie zaprzestanie go przed śmiercią. Szirk oznacza oddawanie czci innym niż Allahowi, dżinom, zmarłym, szatanowi.

Szirk to również obawa iż zmarli, dżiny, czy szatan mogą nas skrzywdzić, spowodować chorobę, jak również nadzieja, iż inne stworzenie poza Allahem (Stwórcą), może spełnić nasze pragnienia, potrzeby, udzielić pomocy. (jak czyni się dzisiaj, kierując np. modlitwy do zmarłych, prosząc zmarłych o wstawiennictwo i pomoc). Allah mówi:

»Oni czczą, poza Bogiem, to, co im nie szkodzi i nie przynosi korzyści. Oni mówią: "To nasi orędownicy u Boga." Powiedz: "Czyż wy potraficie powiadomić Boga  o czymś, czego On nie zna w niebiosach i czego On nie zna na ziemi? Niech Jemu będzie chwała, On jest wyniosły ponad to, co Jemu dodają jako współtowarzyszy!"« [Koran 10:18]

2.       MAŁY SZIRK: nie stanowi apostazji, jest natomiast defektem tałhid i prowadzi do dużego szirk.  Dzieli się na:

wyraźny szirk: słowa i czyny: np. składanie przysiąg w imię stworzenia Allaha, a nie w imię Allaha (Stwórcy), oddawanie aktów czci innym poza Allahem.  Prorok powiedział:

"Ten kto przysięga w imię innej istoty, niż Allah, popełnia kufr lub szirk."  (At-Timidhi oraz inni).

Stwierdzenie "Zgodnie z wolą Boga i Twoją". Jeden z mężczyzn zwrócił się tak do proroka, a ten rzekł: "Czy stawiasz mnie na równi z Allahem? Powiedz: Cokolwiek Allah zapragnie." (Insha’Allah).

Czyny to min. noszenie talizmanów, amuletów lub innych ozdób w celu odpędzenia zła, ze strachu przed "złym okiem", lub jeżeli osoba, która ozdoby nosi, wierzy, iż dzięki nim uchroni się przed "nieszczęściem, chorobą."  Jeżeli chodzi o pierwszy przypadek - noszenie talizmanów jest uznane jako mniejszy szirk, albowiem Allah nie czyni tych rzeczy środkami ochrony. Jednak jeżeli człowiek wierzy, iż rzeczy te same przez siebie  "zapobiegają złu", wówczas wiara taka jest dużym szirk, albowiem człowiek oddaje się w opiekę, polega na innych niż Allah.

ukryty szirk: intencje i pragnienia, takie jak hipokryzja, robienie czegoś dla sławy, chwały; wykonywanie rzeczy, które czyni się, aby zbliżyć się do Allaha, po to, aby być chwalonym przez ludzi: ie. wykonywanie modlitwy w perfekcyjny sposób, dobroczynność mająca na celu pochwały, podziękowania; głośne recytowanie dhikr (wspominania Allaha), recytowanie Koranu mające na celu przypodobacie się ludziom.

Kiedy akt czci jest "rija" nie będzie uznany.

»Powiedz: "Ja jestem tylko człowiekiem śmiertelnym, podobnym do was. Zostało mi tylko objawione, że Bóg wasz jest Bogiem Jedynym. Przeto kto się spodziewa spotkać swego Pana, niech pełni pobożne dzieła i niech nie dodaje żadnego współtowarzysza, kiedy oddaje cześć swojemu Panu."« [Koran 18:110]  

Prorok rzekł:

"Najbardziej obawiam się, abyście nie popełnili mniejszego szirk. Zapytali: Wysłanniku Allaha, czym jest mniejszy szirk? Odrzekł: "Rija [2] ."

Rija dotyczy też odprawiania aktów czci w celach zarobkowych, np. wykonanie hadż', adhan, prowadzenie modlitwy dla pieniędzy, zdobywanie religijnej wiedzy, walka w sprawie Allaha dla pieniędzy.

Prorok rzekł: 

"Niechaj niewolnik pieniądza będzie poniżony, niechaj niewolnik dirhama będzie poniżony, niechaj niewolnik ubrania (mody) będzie poniżony, niechaj niewolnik ogrodu będzie poniżony, albowiem kiedy otrzymuje, jest zadowolony, a jeżeli nie otrzymuje, jest niezadowolony." (Buchari)

Imam Ibn Al-Qajjim, powiedział: "Szirk który dotyczy woli, pragnień i intencji przypomina morze bez brzegu, albowiem niewielu ludziom udaje się przed nim uchować. Ten, kto robi dobry uczynek aby przypodobać się ludziom a nie Allahowi, i nie ma intencji aby zbliżyć się do Allaha, oczekując nagrody od innych, a nie od Allaha, popełnia szirk w kwestii intencji (rija)."


[1] Sprawiedliwość, oznacza te środki które muszą być oddane jako zakat, lub poddanie się karze.

[2] Rija: wykonywanie aktów czci, aby ludzie je widzieli, słyszeli. [ zobacz więcej » Rija, skryte bałwochwalstwo ]

 

:warszawa:   :jerozolima:   :kair:   :dubai:   :tajmahal:   :saba:   :medyna:   :mekka:
w   w   w   .   p   l   a   n   e   t   a   i   s   l   a   m   .   c   o   m