islam w świetle koranu i sunny jak rozumieli go salaf
podstawy islamu żydzi chrześcijanie historia islamu download ksišżki linki innowacje w islamie kobiety w islamie sunnah manhaj aqiidah allah wiara

 


W Imię Boga, Miłosiernego, Litościwego

Wiara w Allaha

Wstęp

Wszystkie wersety Koraniczne są oparte na angielskim tłumaczeniu:

"The Interpretation of the meanings of the Noble Qur'an / Translated by: Dr. Muhammad Taqi-ud-Din Al-Hilali, Dr. Muhammad Muhsin Khan. Dar-us-Salaam Publications. Riyadh, Saudi Arabia. 1996"

Postanowiłem używać tego przekładu ponieważ on najlepiej przedstawia Oryginał Arabski. Jednak aby dokładnie zrozumieć znaczenie Koranu, czy Hadisów powinno się je czytać w języku w którym zostały one objawione - arabskim. Wersety które mówią o człowieku, określają i kobiety i mężczyzn. Wersety które mówią o Allahu w liczbie mnogiej, (My, Daliśmy, Stworzyliśmy, i.t.p.) są majestatycznymi określeniami których Allah używa określając siebie.

Wiara w Allaha

Allah w arabskim języku znaczy to samo Bóg w języku polskim. W ten sposób określają Boga Muzułmanie, Chrześcijanie i Żydzi mówiący po arabsku. Słowo Allah jest także bardzo zbliżone do języka Aramejskiego (którym posługiwał się Jezus (PZN) i jego apostołowie)(Księga Daniela 3:15/ 4:5/ 6:7,12)* Słowo Allah znajduje się w oryginalnym Aramejskim przekładzie tej części Biblii.

Postanowiłem używać słowa Allah, a nie Bóg, ponieważ słowo to opisuje tylko i wyłącznie Boga Jedynego, Stwórcę i Władcę wszechświata. Wiele jest natomiast bóstw, bogów i bogiń: zeus, afrodyta czy też thor.

Wierzymy że Allah jest tym którego istnienie, Boskość, Panowanie i Jedność są prawdziwe i uznane przez każdą istotę.

"Siedem niebios i ziemia, i wszystko co się w nich znajduje, wychwalają Go, i nie ma rzeczy która nie wychwalałaby Jego chwałą. Wy jednak nie rozumiecie ich wychwalania Go. Zaprawdę, On jest Cierpliwy, Najbardziej Przebaczający." (Koran, 17:44)

Wierzymy że Allah jest naszym jedynym Bogiem i Stwórcą, naszym Panem i Władcą, oraz Władcą całego wszechświata.

Wszystko inne; ludzie, Prorocy, aniołowie, planety, słońca, galaktyki, i.t.p. jest stworzone i w niczym nie jest Allahowi równe. Aniołowie i Prorocy są sługami Allaha, pełniącymi Jego wolę i polecenia.

Jedynie Allah jest prawdzie Żywy bez początku, i bez końca.

"On jest Pierwszym [nic nie ma przed Nim] i Ostatnim [nic nie ma po Nim], Najwyższym [nic nie ma nad Nim] i Najbliższym [nic nie jest bliżej od Niego], i posiada On wiedzę o wszelkich rzeczach." (Koran, 57:3)

Wszelkie Jego Atrybuty są bez początku i bez końca. Allah nie ma Sobie równych, ani podobnych.Allah, dzieldzielaluhu

"Stwórca niebios i ziemi. On uczynił z was pary, jak i z bydła On pary uczynił. W ten sposób On was rozmnaża. Nie ma nic takiego jak On, i jest On Wszystkosłyszący, Wszystkowidzący." (Koran, 42:11)

Allah nie poczyna, i Sam nie jest poczęty.

"Powiedz: On jest Allah, Jedynym. Allah Niezależny i przez wszystkich błagany. On nie zradza, ani Sam nie jest zrodzony. I nikt nie jest J emu równy ani podobny." (Koran, 112:1-4)

Wierzymy że Allah nie spoczywa w żadnym stworzeniu, ani też żadne stworzenie nie spoczywa w Nim. Allah jest Wieczny, Wiekuisty, Samowystarczalny za którego mocą i wolą wszechświat i wszystko co się znajduje w nim i pomiędzy nim zostało stworzone. Wszystko co istnieje jest zależne od Allaha, jedynie Allah nie jest zależny od nikogo, niczego. Do Niego należy wszelka cześć i chwała.

Allah jest wszechobecny poprzez Swoją Wiedzę. Jego Wiedza obejmuje wszystko, ukryte czy też nie, małe czy ogromne.

"Allah jest Tym, który stworzył siedem niebios, a i z ziemi stworzył podobne. Jego Przykazanie zstępuje pomiędzy nimi, abyście wiedzieli że Allah ma władzę nad wszystkimi rzeczami i że Allah w Swojej Wiedzy ogarnia wszystkie rzeczy." (Koran, 65:12)

Nic nie uchodzi Jego Wiedzy. Nic też nie jest przed Nim ukryte. Nawet waga atomów

"...A przed twoim Panem nie jest ukryty nawet ciężar atomu na ziemie ani w niebiosach. I nie ma nic mniejszego ani większego, co nie byłoby zapisane w zrozumiałej Księdze." (Koran, 10:61)

Stan wszelkich rzeczy i zjawisk, w spoczynku czy w ruchu, jest Jemu wiadomy, przed, podczas i po ich fakcie.

"...Mój Pan ani się nie myli, ani nie zapomina." (Koran, 20:52)

Allah Najwyższy jest Panem i Właścicielem wszystkiego.

"Tak zatem Święty jest Ten, w Którego Rękach spoczywa władza nad wszystkimi rzeczami. I do Niego wszyscy powrócicie." (Koran, 36:83)

Allah ma wolny wybór w kierowaniu wszelkich spraw. Nie ma On żadnych współpracowników lub pomocników. Nikt też nie dzieli z Nim żadnej władzy.

Allah jest Miłosierny i Litościwy. Jego Miłosierdzie obejmuje wszystko.

"... Moja Łaska ogarnia wszystkie rzeczy..." (Koran, 7:156)

Allah jest daleko od niesprawiedliwości i tyranii.(Koran, 18:51)

Wierzymy że Allah jest świadomy wszelkich spraw. On jest Wszechwiedzący (Koran, 10:61). Jego wyroki są prawidłowe i sprawiedliwe. Wszystko podlega Jego kontroli.

Allah Najwyższy przemawia do Swoich sług kiedy chce.

"...do Mojżesza zaś Allah przemawiał bezpośrednio." (Koran, 4:164)

Wszystko co jest stworzone przez Allaha jest ograniczone, jedynie Allah i Jego Atrybuty są doskonałe i nieograniczone. Niektóre z tych Atrybutów mogą budzić zdziwienie nawet wśród muzułmanów, a tym bardziej wśród nie-muzułmanów. Jednak jak już wcześniej było wspomniane

"I nikt nie jest Jemu równy ani podobny." (Koran, 112:4)

Co znaczy że Allah i Jego Atrybuty są inne pod każdym względem.

Wiemy z Koranu że Allah ma Ręce,

"...wszelka Łaska jest w Rękach Allaha..." (Koran, 3:73)
(Dziesięć wersetów w Koranie wspomina o Rękach Allaha).

Ludzkie ręce są zdolne do niewielkiej liczby czynności. Allah natomiast nie jest w niczym ograniczony, dlatego też Jego "Ręce" nie są w żaden sposób podobne do naszych rąk.

Allah ma także Twarz/ Oblicze.

"A Twarz twojego Pana, pełna Chwały i Zaszczytu będzie istnieć na zawsze" (Koran, 55:27)
(Jedenaście wersetów w Koranie mówi o Twarzy/ Obliczu Allaha, która tak jak wszystkie Jego Atrybuty jest w pełni doskonała i do niczego nie podobna.)

Inne mniej dziwiące nas Atrybuty też nie są w żaden sposób podobne do Jego stworzenia.

Allah mówi o Sobie że jest Mądry (Koran, 35:2 ). Istnieją też mądrzy ludzie, ale ich mądrość także jest ograniczona. Natomiast mądrość Allaha jest nieporównywalna, nieograniczona. Podobnie Allah określa Siebie jako On (Hu)(Koran, 112:1), w Koranie. Nie oznacza to że Allah jest rodzaju męskiego.

Ponieważ Atrybuty Allaha nie są podobne do niczego innego, wielkim błędem i grzechem było by wyobrażanie sobie Allaha, gdyż nasz umysł także jest ograniczony i nigdy nie jest w stanie zrozumieć i wyobrazić sobie Istoty Boskiej.

Dlatego akceptujemy wszelkie Atrybuty Allaha tak jak On je opisuje, nie próbując sobie ich wyobrazić, lub wytłumaczyć na swój własny sposób.

Allah ma 99 pięknych Imion, Atrybutów. Niektóre z nich to: Al-Rahman (Miłosierny), Al-Raheem (Litościwy), Al-Ghafur (Wybaczający), Al-Haleem (Łagodny), Al-Hakeem (Mądry).

Wierzymy że jedynie Allah jest Wszechmogący, i nic nie może Mu przeszkodzić w osiągnięciu czy stworzeniu czegokolwiek. Chrześcijanie którzy wierzą że Allah jest wszechmogący, powinni się zastanowić czy wiara w trójce świętą jednocześnie temu nie przeczy. Wierząc że Allah jest naprawdę Wszechmogący - co znaczy że ma Władzę nad wszystkim - nie można równocześnie wierzyć że dzieli On władzę z duchem świętym i z synem. Utrzymywanie i władza nad wszechświatem w żaden sposób nie obciąża Allaha:

"...Allah nie jest taki, aby cokolwiek w niebiosach lub na ziemi mogło pokrzyżować jego plany." (Koran, 35:44)

"Czyż oni nie uświadamiają sobie że Allah, który stworzył niebiosa i ziemię a nie znużył się ich stworzeniem, ma taką moc by przywrócić martwym życie? Tak zaprawdę On ma Władzę nad wszystkimi rzeczami." (Koran, 46:33)

Wszystko dzieje się za zgodą i wiedzą Allaha. Allah jest Łagodny i Wspaniałomyślny. Allah obdarza swoje stworzenie przywilejami i łaską. Wszelkie dobro i dary pochodzą od Niego wyłącznie, i nikt nie jest w stanie ich powstrzymać.

"Jakiekolwiek źródła łaski Allah otwiera przed ludzkością, nikt nie jest w stanie ich powstrzymać, a jeśli On jakąkolwiek łaskę powstrzymuje, nie ma nikogo kto mógł by ją potem uwolnić, On jest Potężny, Mądry." (Koran, 35:2)

Allah jest ponad wszelką wyobraźnią, jakiegokolwiek stworzenia.

"On zna wszystko co jest przed nimi, oraz wszystko co jest za nimi , oni zaś nie są w stanie pojąć niczego z Jego wiedzy." (Koran, 20:110)

Żadne panowanie nie przewyższa Jego. Allah jest Rabb*(Panem) wszechświata.

*(Nie istnieje właściwy odpowiednik tego słowa w języku polskim. Znaczy ono bowiem tyle co: Władca, Stwórca, Opiekun, Właściciel, Mistrz, Organizator, Ten który planuje, Ten który podtrzymuje i rozwija / jest to też jedno z Imion Allaha)

 

:warszawa:   :jerozolima:   :kair:   :dubai:   :tajmahal:   :saba:   :medyna:   :mekka:
w   w   w   .   p   l   a   n   e   t   a   i   s   l   a   m   .   c   o   m