islam w œwietle koranu i sunny jak rozumieli go salaf
podstawy islamu żydzi chrzeœcijanie historia islamu download ksišżki linki innowacje w islamie kobiety w islamie sunnah manhaj aqiidah allah wiara

 


W Imię Boga, Miłosiernego, Litościwego

Wiara w Księgi

Wiara w Księgi

Wierzymy że Allah objawiał księgi w różnych epokach i różnym narodom. Księgi które są nam znane to:

  • Abraham - Tablice

  • Mojżesz otrzymał od Allaha "Taurat" - Księgi Mojżesza / Prawo Mojżesza

  • Dawid otrzymał "Az-Zabur" - Psalmy

  • Jezusowi została objawiona "Al-Indźil" - Ewangelia.

  • "Qur'an" - Koran został objawiony jako ostatnia Święta Księga Muhamedowi.

Ponieważ były to słowa Allaha, były one bez jakichkolwiek błędów gdy zostały objawione.Wszelkie pisma poprzedzające Koran były manipulowane przez ich narody.

"Czy oczekujecie, że oni wam uwierzą mimo że jakaś ich grupa po usłyszeniu Słowa Allaha świadomie je zmienia, dobrze je zrozumiawszy?" (Koran, 2:75)

Koran jest ostatnią księgą Allaha która potwierdza prawdę w poprzednich księgach. To co przeczy "Tawheed" (monoteizmowi) w poprzednich księgach zostało skorumpowane.

Wierzymy że Biblia i Talmud zawierają słowa Allaha, lecz zostały one zmieszane ze słowami ludzkimi.

Dziś wiadomo na przykład że istnieje wiele wersji Biblii. W jednych niektóre księgi uznawane są za Apokryficzne, w drugich zaś te same księgi są akceptowane. Istnieje też wiele różnic między poszczególnymi księgami w różnych wersjach Biblii. Muzułmanie wierzą że "Taurat" była księgą (lub księgami) objawioną Mojżeszowi przez Allaha.

Księgi Mojżesza zawarte w Biblii, czy też w Talmudzie, niestety nie są tymi oryginalnymi księgami Mojżesza. Z upływem czasu zostały one zmienione i połączone z komentarzami Rabinów i uczonych w Piśmie. Jednym z oczywistych przykładów manipulacji pism świętych, są ostatnie wersety "Księgi Powtórzonego Prawa" w których opisana jest śmierć i miejsce grobu Mojżesza. Oficjalnie ta księga jest przypisywana Mojżeszowi, lecz oczywiste jest że Mojżesz nie powiedział:

"I pochowano go w dolinie krainy Moabu naprzeciw Bet-Peor, a nikt nie zna jego grobu aż po dziś dzień." (Księga Powtórzonego Prawa, 34:6)

We wstępie do "Księgi Powtórzonego Prawa" czytamy: "Ostatnie rozdziały zostały wprawdzie później dodane..." (Biblia Tysiąclecia, wydanie 4 - str. 172)

W ten sposób święte słowo Allaha objawione Mojżeszowi, zostało złączone ze słowem ludzkim, które nie zawsze jest prawdziwe i pewne.

Uważamy też że nie istnieje dziś ewangelia Jezusa. Ewangelie zawarte w Biblii są opowiadaniami o czynach i życiu Jezusa, drugiej lub trzeciej osoby. Jedynie Mateusz i Jan są uważani za apostołów Jezusa według uczonych chrześcijańskich. Marek i Łukasz byli uczniami Pawła, który sam nigdy nie widział Jezusa podczas jego pobytu na ziemi.

Wiadomo też że istnieje wiele innych ewangelii (Według Tomasza, Barnaby, Hebrajczyków...) które w 325 roku, na soborze Niceiskim zwołanym przez Cesarza Rzymskiego, zostały uznane za niekanoniczne i usunięte z nowego testamentu. [ > więcej ]

Muzułmanie wieżą w Ewangelię Jezusa, tak jak została ona jemu objawiona przez Allaha.

"I w ich ślady Posłaliśmy Jezusa, syna Marii, potwierdzając to co przed nim objawione zostało w Taurat, i Daliśmy mu Ewangelię, w której było przewodnictwo i światło, potwierdzające Taurat, przewodnictwo i napomnienie dla Bogobojnych." (Koran, 5:46)

Dlatego uważamy że księgi zawarte w Biblii nie są w stu procentach słowem Allaha.

Koran jest ostatnią, dzisiaj jedyną, prawdziwą księgą potwierdzającą prawdę którą nadal można znaleźć w Biblii czy w Talmudzie.

"Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie! Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią! Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, ponieważ Ja Pan, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym..."(Księga Wyjścia, 20:3-5)

"Nawróćcie się do Mnie, by się zbawić, wszystkie krańce świata, bo Ja jestem Bogiem, i nikt inny!"(Księga Izajasza, 45:22)

"Wierzysz że jest jeden Bóg? Słusznie czynisz." (List Św. Jakuba Apostoła 2:19)

Jednym z cudów Koranu jest to że jest on strzeżony przez Allaha od wszelkich zmian i manipulacji. Do dzisiejszego dnia nie istnieją na świecie dwa różniące się od siebie egzemplarze Koranu . Pozostanie tak dopóki Allah nie zabierze Koranu z ziemi. Koran który został objawiony Muhamedowi jest prawdziwym, nie stwożonym słowem Allaha. Fałsz nie może być do niego dodany, ani też żadna część nie może być z niego usunięta.

"A jeżeli powątpiewacie względem tego, co My Zesłaliśmy Naszemu słudze, to napiszcie choć jeden podobny rozdział i wezwijcie do tego swoich pomocników oprócz Allaha o ile jesteście prawdomówni." (Koran, 2:23)

Allah zesłał Koran by ujawnić wszystko co uważa za dobre dla ludzkości na tym świecie, zarówno jak i w życiu wiecznym, i nie ma w nim żadnych sprzeczności.

"Czyż zatem nie zastanowią się oni nad Koranem? Gdyby pochodził on od kogokolwiek innego poza Allahem, zapewne znaleźliby w nim wiele sprzeczności." (Koran, 4:82)

Allah uznaje recytację Koranu jako poświęcenie (Koran, 35:29), i uważa za najlepszych tych muzułmanów którzy się jego uczą i nauczają.(Sahih al-Buchari, Tom 6 - str. 502)

 

:warszawa:   :jerozolima:   :kair:   :dubai:   :tajmahal:   :saba:   :medyna:   :mekka:
w   w   w   .   p   l   a   n   e   t   a   i   s   l   a   m   .   c   o   m