islam w œwietle koranu i sunny jak rozumieli go salaf
podstawy islamu żydzi chrzeœcijanie historia islamu download ksišżki linki innowacje w islamie kobiety w islamie sunnah manhaj aqiidah allah wiara

 


W Imię Boga, Miłosiernego, Litościwego

Wróżby i przepowiednie

Autor: Szeich Muhammad Ibn `Abdul-Wahhab
Tytuł: Kitaab at-Tauhiid, rozdział 26
Tłumaczenie i przypisy: Abu Anas

Imaam Muslim przekazał w Sahih, Prorok (): "Każdy kto udaje się do wróżbity i wierzy w to o czym go poinformuje, jego modlitwy będą odtrącone przez kolejne 40 dni."

Abu Dauud przekazuje w Sahih, od Abu Hureyrah że Prorok () powiedział: "Każdy kto uda się do wróżbity, i uwierzy w to co mu powie, dopuścił się bluźnierstwa i zaprzeczył temu co zostało objawione Muhammadowi."

Pozostali czterej kolekcjonerzy hadisów oraz al-Hakim również przekazują następujący hadis od Abu Hureyrah i klasyfikują go jako Sahih według swych kryteriów:

"Każdy kto uda się do wróżbity lub kapłana [czarnoksiężnika] i wierzy w to co mu powie, zaprzeczył objawieniu [które zostało przekazane] Muhammadowi."

Abu Y`ala również przekazał ten hadis od Ibn Mas`ud z dobrym isnad [i], lecz jest mauquf [ii].

`Imran ibn Husayn przekazuje następujący hadis w formie marfu [iii]: "Nie należy do nas osoba, która uważa że to co ma się jej przydarzyć, dobre bądź złe, może jej zostać ujawnione przez zwiastuna, kapłana, wróżbitę czy czarownika; który wróży innym. Każdy kto uda się do kapłana i wierzy w to co mu powie, zaprzeczył objawieniu [które zostało przekazane] Muhammadowi."

Hadith ten został także przekazany przez al-Bazzar z wiarygodnym isnad, oraz przez at-Tabarani w al-Ausat od Ibn `Abbas. Ostatnie zdanie jest pominięte w tej trzeciej wersji.

Al-Baghaui powiedział: "Wróżbita [al-`arraf] to osoba która twierdzi że posiada wiedzę o faktach takich jak skradzione rzeczy, gdzie znajduje się zbłąkane zwierze, i tym podobne przeczy za pomocą wróżb." Niektórzy nazywają taką osobę Kapłanem, lecz kapłan jest kimś kto przepowiada przyszłość, i przepowiada ściśle strzeżone sekrety innych. Abu al-`Abbas ibn Taymiyah powiedział: "Al-`Arraf to nazwa kapłana, astrologa, wróżbity lub innej osoby która w ten sposób przypisuje sobie wiedzę [świata skrytego]."

Ibn `Abbas powiedział o osobach które praktykują astrologię i przypatrują się gwiazdom, "Każdy kto czyni to co oni, nie będzie miał udziału w Boskim błogosławieństwie."

[Koniec słów Muhammad'a ibn `Abdul-Wahhab]


Przypisy:

Muauiyah Ibn al-Hakam as-Salaamii przekazał że powiedział do Proroka (): "O Wysłanniku Allaha (), zaprawdę są wśród nas tacy którzy chodzą do wróżbitów. Prorok odpowiedział, 'nie chodźcie do nich'."
(Sahih Muslim, tom 4, str. 1209, nr. 5532)

Safiyyah przekazała także że Prorok () powiedział: "Modlitwa osoby która udaje się do wróżbity i pyta się go o cokolwiek, nie zostanie przyjęta przez 40 dni i nocy."
(Sahih Muslim, tom 4, str. 1211, nr. 5540)

Niemniej jednak ktoś kto udaje się do wróżbity, i tak zobowiązany jest do wykonywania Salaah przez 40 dni w których nie otrzyma za nie żadnego wynagrodzenia. Jeżeli przez ten czas pożuci modlitwę całkowicie, popełnia kolejny poważny grzech. Podobnie jest w przypadku gdy ktoś wykonuje Salaah w, lub na kradzionej rzeczy. Większość uczonych uważa że wykonanie obowiązkowej Salaah  przynosi dwa skutki:

  1. usuwa obowiązek wykonania modlitwy

  2. przynosi danej osobie wynagrodzenie

Imaam an-Nawawi mówi: "Jeżeli salaah wykonana zostanie w, lub na kradzionej rzeczy, usuwa obowiązek wykonania tej modlitwy, lecz pozbawia jej wynagrodzenia." (Taysiir al`Aziiz al-Hamiid, str. 407)

W przypadku wiary w to co mówią wróżbici, sprawa ma się jeszcze bardziej poważnie. Każdy kto wierzy że wróżbici posiadają wiedzę świata skrytego oraz przyszłości dopuszcza się Kufr (niewiary). Abu Hurayrah jak również al-Hasan przekazali od Proroka ():

"Każdy kto pójdzie do wróżbity i uwierzy w to co mówi, nie uwierzył w to co zostało objawione Muhammadowi."
(Ahmad, Abu Dauud [Sunan, tom 3, str. 1095, nr. 3895] i Bayhaqi)

Efektem wiary w przepowiednie wróżbitów, jest niewiara w Tauhid Asmaa-wa-Sifaat (Jedność Imion i Atrybutów Allaha), gdyż wiara ta bezprawnie przypisuje stworzeniu część Atrybutów Allaha, mianowicie Jego Wszechwiedzę.

Allah mówi w Koranie, co w przybliżeniu znaczy:

"Nikt nie zna tego, co ukryte w niebiosach i na ziemi, z wyjątkiem Boga!"
(Surah an-Naml, 27:65)

"On posiada klucze do tego, co skryte; zna je tylko On sam."
(Surah al-An`aam, 6:59)

"Powiedz [Muhammadzie], 'Ja nie władam dla samego siebie ani korzyścią, ani szkodą, lecz tylko tym co zechce Allah. Gdybym znał to co skryte, z pewnością pomnożyłbym sobie dobro, a nie dotknęło by mnie zło'."
(Surah al-A`raaf, 7:188)

Dlatego też wszelkiego rodzaju przepowiednie są muzułmanom zabronione. Wróżenie z dłoni, I-Ching, przepowiednie na podstawie horoskopów, wróżenie z wosku czy z liści herbaty są niczym innym jak przypisywaniem atrybutów Allaha rzeczom stworzonym. Nikt prócz Allaha nie zna przyszłości, o czym nas poinformował w Swej Księdze:

"Zaprawdę, u Boga jest wiedza o Godzinie! On spuszcza ulewę. On wie, co jest w łonach. Lecz nie wie dusza, co zyska jutro, i nie wie dusza, na jakiej umrze ziemi."
(Surah Luqman, 31:34)

Dlatego też muzułmanie muszą być bardzo ostrożni czytając gazety, książki lub słuchając ludzi którzy w jakiś sposób twierdzą że posiadają wiedzę świata niewidzialnego.


[i] Łańcuch osób przekazujących.

[ii] Przekaz który kończy się na towarzyszu (Sahabi) Proroka, a towarzysz nie przypisuje tych słów Prorokowi.

[iii] Pochodzi od arabskiego słowa, 'rafa'a', co znaczy: podniesiony, lub podnosić. Marfuu' oznacza że coś zostało podniesione, w tym przypadku - narracja marfuu', to narracja która zatrzymuje się na Towarzyszu w łańcuchu przekazu, lecz tekst jest takiego rodzaju ze nikt inny jak tylko Prorok (sallallaahu 'alayhi ła sallam) mógł to powiedzieć. Oznacza to że Towarzysz nie mówi że słyszał ten przekaz od Proroka (sallallaahu 'alayhi ła sallam), jak w tym przypadku.

 

:warszawa:   :jerozolima:   :kair:   :dubai:   :tajmahal:   :saba:   :medyna:   :mekka:
w   w   w   .   p   l   a   n   e   t   a   i   s   l   a   m   .   c   o   m