islam w œwietle koranu i sunny jak rozumieli go salaf
podstawy islamu żydzi chrzeœcijanie historia islamu download ksišżki linki innowacje w islamie kobiety w islamie sunnah manhaj aqiidah allah wiara

 


W Imię Boga, Miłosiernego, Litościwego

Źródła Szirk

autor: Sheich Muhammad Naasirud-Deen al-Albanii
[al-ibaanah: Cytowane z Tahdheerus-Saajid min Ittikhaadhil-Quboori Masaajid (str.. 101-106)]
z angielskiego tłumaczył: Mariusz Turowski

Z tego, co zostało ustanowione w Szariah (prawie objawionym) wynika, że rodzaj ludzki był na początku jednym narodem zgromadzonym wokół prawdziwego Tauhiid, a potem stopniowo zaczął przyjmować Szirk (skierowanie dowolnej formy kultu lub innych czynności, które należne są tylko Allachowi, ku innym). Podstawą tego są słowa Allacha, Najświętszego, Najwyższego:

"Rodzaj ludzki był jedną Ummah (wspólnotą), potem Allach wysłał proroków, którzy przynosili dobre wieści i ostrzeżenia"
[Surah al-Baqarah, 2:213]

Ibn `Abbaas – radiyallaahu `anhu – powiedział:

"Od Nuh (Noego) do Adama było dziesięć pokoleń, wszyscy podlegali Szariah (prawu) prawdy, potem się poróżnili. Allach zesłał więc Proroków, jako zwiastunów dobrych wieści oraz krytyków."[1]

Ibn `Urwah al-Hanbalee (d.837 H) – rahimahullaah – powiedział:

"Słowa te przeczą historykom Ludzi Księgi, którzy utrzymują, że Qaabil (Kain) oraz jego synowie byli czcicielami ognia". [2]

Ja twierdzę, że jest to również zaprzeczenie twierdzeń niektórych filozofów i ateistów, którzy mówią, że (w sensie natury) pierwotnym stanem człowieka jest Szirk, który następnie ewoluował w historii ludzkości do postaci Tauhiid! Poprzedni aayah (wers) odrzuca taki pogląd, podobnie jak czynią to kolejne dwa autentyczne hadith:

Po pierwsze: Jego (sallallaahu `alayhi ła sallam) słowa, które przyniósł od swojego Pana (Allacha):  "Stworzyłem wszystkich swoich poddanych dla prawdziwej Religii (czyli dla Tauhiid, wolnej od Szirk). I potem przyszły do nich diabły, które zwiodły ich z drogi prawdziwej Religii. Uczyniły dla ludzi bezprawnym, to, co ja uczyniłem dla nich prawym, i nakazali im dzielić swoją cześć do mnie z czymś innym, ku czemu nie zesłałem swojej aprobaty".[3]

Po drugie: Jego (sallallaahu `alayhi ła sallam) słowa: "Każde dziecko rodzi się w stanie fitrah [4], jednak jego rodzice czynią z niego żyda, chrześcijanina czy maga. To tak jak wtedy, gdy zwierzęta rodzą swoje potomstwo. Czy widzieliście kiedyś, żeby rodzili okaleczone potomstwo, zanim wy je okaleczycie? Abu Hureirah (radiyallaahu `anhu) powiedział: Powtarzajcie, jeśli taka wasza wola:

"Fitrah Allacha, z którą stworzył rodzaj ludzki. Tego, co stworzył Allach (Religia) nie można zmieniać".
[Surah ar-Rum, 30:30] [5]

Po tym krótkim wyjaśnieniu muzułmanin musi dowiedzieć się, w jaki sposób Szirk rozprzestrzeniło się wśród wiernych, po tym, jak wcześniej trwali w stanie mułahhidiin (ludu Tauhiid – czystej wiary w Boga Jedynego). Przekazane to nam zostało w słowach Allacha - Najpotężniejszego - o narodzie Nuh (Noego):

"I powiedzieli: Nie porzucajcie swoich bogów, nie porzucicie Wadd, ani Suwaa, ani Yaghooth, ani Ya'oog, czy też Nasr"
[Surah Nuh, 71:23]

Zostało nam przekazana przez grupę Salaf (Pobożnych Poprzedników), w wielu opowieściach, że te pięć bóstw było wcześniej prawymi wyznawcami. Jednak po ich śmierci Szaytan (Szatan) podkusił ich lud, żeby wrócili i zatrzymali się przy ich grobach. Potem Szaytan namówił tych, którzy przyszli po nich, by uznali ich za bóstwa, kusząc ich wizją, że w ten sposób będzie się ich pamiętało i podążało ich śladem. Następnie Szaytan podpowiedział trzeciemu pokoleniu, żeby czciło te bóstwa niezależnie od Allacha - Najwyższego - i powiedział im, że właśnie to czynili ich przodkowie!!! Tak więc Allach wysłał do nich Nuh (Noego) (`alayhis-salaam), który nakazał im czcić tylko Allacha. Jednak na wołanie to odpowiedziało zaledwie kilku. Allach - Potężny i Majestatyczny - przekazał cały ten epizod w Surze Nuh.

Wypowiedź Ibn `Abbaasa: "To rzeczywiście pięć imion prawych ludzi z pokolenia Nuh. Kiedy umarli, Szaytan skusił ich lud, aby wykonali ich posągi i umieścili je w miejscach swoich zebrań na ich pamiątkę. Tak też zrobili. Jednak nikt spośród nich nie czcił tych posągów, i było tak póki wszyscy żyli. Kiedy umarli, przeznaczenie posągów zostało zapomniane. I wtedy (następne pokolenie) zaczęło obdarzać je czcią".[6] Podobnie wypowiada się Ibn Jareer at-Tabaree oraz inni z całej rzeszy Salaf (Pobożnych Poprzedników) - radiyallaahu `anhum.

Ad-Durral-Manthoor (6/269): `Abdullaah Ibn Humayd przekazuje od Abu Muttahara, który powiedział: Yazeed Ibnul-Muhallab był wspomniany przez Abu Ja`far al-Baaqira (d.11H), i tak rzekł: Został zabity w miejscu, gdzie inni poza Allachem byli czczeni jako pierwsi. Potem wspomniał o Waddzie, i powiedział: "Wadd był muzułmaninem, kochanym przez swoich ludzi. Kiedy umarł, zaczęli zbierać się na jego grobie w ziemi Baabil (Babel), lamentując i opłakując. Kiedy więc Ibliis (Szatan) ujrzał ich opłakujących i lamentujących nad nim, przybrał postać człowieka i podszedł do nich, mówiąc: Widzę, że opłakujecie go i lamentujecie nad jego grobem. Możecie przecież wykonać jego podobiznę (czyli posąg) i umieścić ją w miejscu publicznym, tak żeby stale o nim pamiętać. Powiedzieli więc: Tak, i wykonali jego podobiznę i umieścili ją w miejscu publicznym, aby w ten sposób móc go wspominać. Kiedy Ibliis zobaczył, jak (bezustannie) przywołują jego imię, powiedział: "A może każdy spośród was wykona taką samą podobiznę, którą będzie mógł trzymać w swoim domu, tak żeby móc o nim pamiętać (bez przerwy)?" I tak wszyscy powiedzieli: "Tak". W ten sposób każde gospodarstwo postarało się o własną podobiznę, którą czcili i szanowali i która bez przerwy im o nim przypominała. Abu Ja'far powiedział: "Ci z następnego pokolenia widzieli to, co (wcześniejsze pokolenie) uczyniło i przyjęli to do tego stopnia, że zaczęli traktować go jako ilaah (bóstwo), czczone obok Allacha. Powiedział następnie: "To było pierwsze bóstwo, któremu składano cześć obok Allacha i nazwano je Waddem".[7]

I tak mądrość Allacha - Błogosławionego i Najwyższego - została spełniona, kiedy wysłał Muhammada (sallallaahu `alayhi ła sallam) jako ostatniego Proroka i stworzył Szariah, jako uzupełnienie wszystkich bosko Objawionych Praw, gdzie zakazał jakichkolwiek sposobów postępowań, które mogłyby sprowadzić ludzi do Szirk - który jest największym grzechem. Z tego powodu budowanie nagrobków nad grobami z zamiarem odwiedzania ich, traktowania ich jako miejsca uroczystości i zebrań, oraz przysięganie w imię tego, kto spoczywa w grobie jest stanowczo zabronione. Wszystko to prowadzi do nadużyć i czczenia kogoś innego niż Allach - Ten Najwyższy. Dzieje się tak tym bardziej w czasie, gdy wiedza niknie, a powszechna staje się ignorancja, kiedy mało jest rzeczywistych rzeczników (prawdy), a Szaytan we współpracy z ludźmi i duchami prowadzi rodzaj ludzki na manowce, odwodząc go od wyznawania tylko Allacha, jako Jedynego, Błogosławionego i Najwyższego.Przypisy:

[1] Przekazane przez Ibn Jareer at-Tabaree w jego Tafseer (4/275) oraz al-Haakim (2/546), gdzie powiedziane zostało: "Wypowiedź ta jest autentyczna na mocy kryteriów al-Bukhaaree". Imaam adh-Dhahabee również się z tym zgadza.

[2] Al-Kawaakibud-Duraree fee Tarteeb Musnadil-Imaam Ahmad `alaa Abwaabil-Bukhaaree (6/212/1), wciąż w postaci manuskryptu.

[3] Przekazane przez Muslim (8/159) oraz Ahmad (4/162), z `Iyaad Ibn Himaar al-Mujaashi`ee (radiyallaahu `anhu).

[4] Przypis tłumacza: Ibnul-Atheer powiedział w an-Nihaayah (3/457): "Al-Fitr: znaczy początek i tworzenie, natomiast al-Fitrah to warunki, które z niego wypływają. Znaczeniem tego jest stwierdzenie, że rodzaj ludzki powstał, posiadając pewną naturalną cechę, która polega na gotowości przyjęcia prawdziwej Religii. Tak więc jeśli człowiek zostałby pozostawiony samemu sobie, to trwałby w tym (praktykował by tę Religię). Jednak w przypadku tych, którzy odchodzą z tej drogi dzieje się tak z powodu słabości ludzkiej i ślepego podążania za innymi". Al-Haafidh Ibn Hajar powiedział w al-Fath (3/248): "Ludzie różnią się co znaczenia słowa al-Fitrah, ale najczęściej uważa się, że odnosi się ono do Islaam.  Ibn `Abdul-Barr stwierdził: To właśnie było najbardziej rozpowszechnioną mądrością pośród Salaf (Pobożnych Poprzedników), również uczeni tafseer zgadzają się, że właśnie takie było znaczenie tego stwierdzenia o Allachu - Najwyższym - "Fitrah Allacha, z której powstał gatunek ludzki" to islaam.

[5] Przekazane przez al-Bukhaaree (11/418) oraz Muslim (18/52).

[6] Przekazane przez al-Bukhaaree (8/534).

[7] Przekazane przez Ibn Abee Haatim, podobnie jak w al-Kawaakibud-Duraree (6/112/2) Ibn `Urwah al-Hanbalee'a, wraz z isnaad czyli Hasan, aż do Abu Muttahar. Jednak co do niego nie można znaleźć żadnych odniesień bibliograficznych, ani w ad-Dawlaabee`s al-Kunaa wal-Asmaa`, ani w al-Kunaa Muslima, ani nigdzie indziej. Ukrytą przeszkodą jest w tym wypadku to, że pochodzi on z Shee`ah, jednak jego życiorys nie został przedstawiony w al-Kunaa at-Toosee – z indeksu narratorów Shee`ah

 

:warszawa:   :jerozolima:   :kair:   :dubai:   :tajmahal:   :saba:   :medyna:   :mekka:
w   w   w   .   p   l   a   n   e   t   a   i   s   l   a   m   .   c   o   m