islam w œwietle koranu i sunny jak rozumieli go salaf
podstawy islamu żydzi chrzeœcijanie historia islamu download ksišżki linki innowacje w islamie kobiety w islamie sunnah manhaj aqiidah allah wiara

 


W Imię Boga, Miłosiernego, Litościwego

Życie jest wielką próbą!
(jak zrozumiane ze Sury Al Ankabût)

Autor: Szeich Sâlih ibn `Abdil-`Azîz `Âlisz-Szeich
tytuł: kaseta audio "Maqâsid As-Sułar ła Atharu Zalika fit-Tafsiir", strona B
źródło: [ www.bakkah.net ]
tłumaczenie z arabskiego i przypisy: Abul-Abbâs
na polski tłumaczyła: Fatimah Filipiak

[W imię Allaha, Miłosiernego, niech Jego Salâ i Salâm będą nad Jego ostatnim Wysłannikiem posłanym dla całej ludzkości i nad jego towarzyszami i członkami jego rodziny oraz nad tymi, którzy podążają jego ścieżką, aż do Dnia Sądu, kontynuujmy:]

Głównym tematem Sury al-Ankabût, jak niektórzy uczeni wspomnieli, jest fitna (utrapienia i udręki). Fitna jest wymieniona już na samym początku sury, gdzie Allah mówi [co znaczy]:

»Alif - Lam - Mîm. Czy ludzie sądzą, że pozwolimy im powiedzieć "Uwierzyliśmy!"- i nie będą poddani fitnie (próbie)? Przecież doświadczyliśmy tych, którzy byli przed nimi. A Allah na pewno zna tych, którzy mówią prawdę, i On zna kłamców!« (Sura al-Ankabût, 29:1-3)

Fitna jest wymieniona wyraźnie na początku Sury. Więc jakim rodzajem fitny są ludzie doświadczani? Człowiek może być poddany próbie z powodu swego intelektu lub przez życie doczesne. Może być poddany próbie przez swoich rodziców lub przez swoją rodzinę. Może być poddany fitnie drogą długiego życia. Jego fitna może polegać na tym, że nie będzie stawiał czoła żadnym trudnościom w swoim życiu! Więc, w rzeczywistości, człowiek może być testowany rozmaitymi próbami, wszystkie z nich są wspomniane w tejże surze.

Więc w tej surze, Surze Al Ankabût, Allah wymienia różnorodność prób i na czym one zostały zbudowane. Wspomina również jak człowiek może być ochroniony przed tymi rodzajami prób.

To dlatego, że w rzeczywistości to ziemskie życie, jest jedynie testem i próbą. Prorok (sallallaahu alajhi ła sallam) powiedział, jak Ijjâdh ibn Himâr przekazał, co zostało zebrane przez Imâma Muslima w jego Sahîh:

"Allah, Najwyższy, powiedział, 'O Muhammadzie! Zaprawdę, wysłałem cię tylko dlatego, aby poddawać cię próbie i poddawać innych próbie przez ciebie.'" [1]

Więc życie, w rzeczywistości, jest tylko fitną. A ta fitna - jest czyniona przez złe, czy dobre rzeczy? Istnieje zarówno za przyczyną dobrych jak i złych rzeczy! (Allah mówi, co znaczy):

»My doświadczymy was złem i dobrem dla wypróbowania i wy do Nas będziecie sprowadzeni.« (Surah al-Anbiyâ', 21:35)

Zobacz, co Allah wspomina na początku tej sury »Czy ludzie sądzą...«

Kogo obejmuje słowo »ludzie«? Obejmuje ono i wiernego i niewiernego. Obejmuje ono i młodego i starego. Obejmuje ono wszystkie kategorie ludzi, jako że one wzajemnie oddziaływają ze sobą.

»Czy ludzie sądzą, że pozwolimy im powiedzieć "Uwierzyliśmy!"- i nie będą poddani fitnie

Mówisz, że jesteś wierzącym. Kiedy więc twoja wiara może być uważana za prawdziwy imân? Dzieje się to wtedy, kiedy trudności są umieszczone na przeciwko ciebie, a ty przeszedłeś je skutecznie za Nakazem Allaha.

Możesz być nawet wypróbowany przez samego siebie! Są ludzie, którzy są poddawani fitnie z powodu swojego piękna i zalet. Kobieta może być wypróbowana przez swoje własności, i mężczyzna może być również wypróbowany przez swoje bogactwo. Ktoś może być też doświadczony przez swoich rodziców. Więc znajdziesz w tej surze wzmianki o wszystkich tych rodzajach fitny, ich źródłach oraz rozwiązaniach dla nich.

Fitna Niewiernych Rodziców

Weźmy ten przykład: W pierwszej części sury, Allah mówi [co znaczy]:

»Nakazaliśmy człowiekowi dobro względem jego rodziców, ale jeśli oni będą usilnie walczyć o to, żebyś mi dodawał współtowarzyszy, to, czego nie znasz, to ich nie słuchaj!« (Surah al-Ankabût, 29:8)

Zauważ tutaj, że niektórzy rodzice powodują fitnę i dążą, do tego, aby zmusić sługę do popełnienia szirk. Czy to nie fitna? Zaprawdę, to straszliwa fitna!

Uczeni w dziedzinie Tafsîr powiedzieli, że ten werset był objawiony o zdarzeniach, w które był uwikłany Sâd ibn Abi Łaqqâs, kiedy jego matka próbowała zawrócić go do niewiary. Nawet w tej sytuacji Allah nakazał mu znosić towarzystwo jego rodziców z serdecznością, ale nie kazał mu ich słuchać. Powiedział [co znaczy]:

»Ale jeśli oni będą usilnie walczyć o to, żebyś mi dodawał współtowarzyszy, to, czego nie znasz, to ich nie słuchaj! Do Mnie powrócicie i wtedy ja Wam obwieszczę, co czyniliście.« (Surah al-Ankabût, 29:8)

A na początku wersu powiedział: »Nakazaliśmy człowiekowi dobro względem jego rodziców«

To jest ogromna fitna! Więc jakie jest z tego wyjście? Odpowiedź brzmi, odpowiednie zrozumienie Praw Allaha, iż nie słuchasz ich, kiedy nakazują ci kufr, szirk lub nieposłuszeństwo Allahowi, jednakże nadal znosisz ich towarzystwo z serdecznością.

Są ludzie, którzy poddawani są tej fitnie i nie towarzyszą swoim rodzicom z serdecznością, lecz z opryskliwością, a zatem w pewnym stopniu popadli w to co zostało zakazane. Ten, kto potrafi być cierpliwy w obliczu takiej trudnej sprawy, znosząc ich towarzystwo z serdecznością, a jednocześnie nie słuchać ich (kiedy nakazują mu nieposłuszeństwo Allahowi), jest tym, który skutecznie sobie radzi z fitną w tym przypadku.

Fitnah bycia w mniejszości

Następny rodzaj fitny ma miejsce, kiedy osoba widzi wielką liczbę ludzi niewierzących w Allaha, Potężnego i Majestatycznego. Oni nie wierzą, i tak zjawia się człowiek i czuje, że ludzi wiary jest bardzo mało i, że niewierni, hipokryci, kryminaliści lub nieposłuszni stanowią większość. Jak więc może utrzymać się na drodze prostej? Ten rodzaj fitny atakuje serce.

Bardzo mało ludzi w tej sytuacji pozostaje silnymi. Większość z nich zwraca się do ludzi - większość przychyla się ku złu, więc w nie wpadają. W tej surze, problem ten jest wspomniany, razem z rozwiązaniem! Więc przeczytaj surę i zastanów się nad nią. [2]

Fitna widzenia uciechy Niewiernych

Inny rodzaj fitny, który jest wspomniany w tej surze następuje, gdy człowiek widzi wrogów Allaha i Jego Wysłannika(sallallaahu `alajhi ła sallam), żyjących długim, bezpiecznym życiem. Widzi, że żyją długo na ziemi ciesząc się swoją siłą i ciemiężąc innych, a oni są wrogami Allaha, politeistami!

To może poprowadzić go do tego, aby zaczął podążać za przyjemnościami tego świata i przyłączył do nich powstrzymując innych od ścieżki Allaha. (Allah mówi co znaczy):

»Tym, którzy nie uwierzyli, upiększano życie na tym świecie, a wyśmiewano się z tych, którzy uwierzyli, ale ci, którzy są bogobojni, będą nad nimi w Dniu Zmartwychwstania.« (Surah al-Baqarah, 2:212)

[Jest to fragment] z Sury al-Baqarah. W Surze al-Ankabât, Allah, Potężny i Majestatyczny opowiada historię Noego (alajhis-salam) tylko w dwóch wersetach. Jaki jest więc związek tej historii z tematem sury, którym jest fitna? Allah, Potężny i Majestatyczny, mówi [co znaczy]:

»Wysłaliśmy już Noego do jego ludu i przebywał on wśród nich (wzywając ich do Allaha) tysiąc lat, bez pięćdziesięciu. Pochwycił ich potop, ponieważ byli niesprawiedliwi. Uratowaliśmy Noego i tych, którzy się z nim znajdowali na statku i uczyniliśmy go znakiem dla światów.« (Surah al-Ankabût, 29:14-15)

Historia Noego opisana jest tutaj tylko w dwóch wersetach? Jaki jest tego powód? Przez cały czas, 950 lat, zachęcał on ludzi do Islamu, podczas gdy wiernych było bardzo mało, jak rozumiemy z innej sury: »Lecz uwierzyli z nim tylko nieliczni.« (Surah Hûd, 11:40). Niektórzy uczeni wyjaśnili, że liczba wiernych osiągnęła tylko 13 osób. Inni mówią, że uwierzyło siedemdziesiąt kilka mężczyzn i kobiet.

Przebywał wśród nich tysiąc lat, podczas gdy szirk był główną praktyką, czczenie bożków: Ładd, Sułâ, Jaghuth, Jaûq, i Nasr.[3] Doradzał im i zachęcał ich dzień i noc, po kryjomu i publicznie i nikt nie odpowiedział z wyjątkiem małej liczby. Czy serca te nie stawiały czoła fitnie?

Zaprawdę, to była fitna. To nie było tylko 10, 20, czy 50 lat, czy nawet 100 lat, lecz 1000 lat bez 50! Wtedy, w końcu, nadeszło rozwiązanie od Allaha Potężnego i Majestatycznego.

Zatem, człowiek może być poddawany próbie widząc długie życie wrogów. Ta sura powoduje, że prawdziwy wierzący zastanawia się i zdaje sobie sprawę, że to co się dzieje ma powód. (Allah mówi co znaczy):

»A Allah na pewno zna tych, którzy mówią prawdę i On zna kłamców.« (Surah al-Ankabût, 29:3)

A kiedy to zostanie oznajmione? Kiedy napotykamy na fitnę i poradzimy sobie z nią skutecznie. Więc tematem sury, jak zauważyliśmy, jest fitna, nawet odnośnie historii Proroka (Noego). Nauką tutaj jest fitnah i co ocali cię od fitny, która trwa przez długi czas.

Niektórzy ludzie błędnie myślą, że sprawa Allaha dosięgnie ich tak jak tego pragną. Nie, raczej mądrość Allaha obejmuje wszystko. Będzie wypróbowywał ludzi, tak jak wypróbowywał Noego (alajhis-salâm) i jego ludzi, gdy żyli wśród swojego ludu (wzywając ich do Allaha) przez 950 lat i po tym czasie tylko mała grupa ludzi odpowiedziała.

Więc jedyna droga, wiodąca do sukcesu w obliczu trudności, jest wspomniana tutaj w surze, i jest to jest droga cierpliwości. (Allah mówi co znaczy):

»Uratowaliśmy Noego i tych, którzy się z nim znajdowali w statku i uczyniliśmy go znakiem dla światów.« (Surah al-Ankabût, 29:15)

Fitna Kłótni

Potem widzimy historię Ibrahima (Abrahama) jako inny rodzaj fitny - przeciwnicy, którzy kłócą się i walczą przeciwko zachęcaniu do Islamu, oni nie poddają się, raczej tylko knują i noszą się z różnymi zamiarami. Allah sprawił, że pewnie rzeczy z życia doczesnego, które kochają, są im bardzo drogie, jak Allah mówi [co znaczy]:

»On (Ibrahim) powiedział: "Wzięliście sobie, poza Bogiem, bałwanów jako znak wzajemnej miłości w życiu tego świata. Potem, w Dniu Zmartwychwstania będziecie się wyrzekać jedni drugich…"« (Surah al-Ankabût, 29:25)

Więc w kłótni jest rodzaj fitny. Niewielu ludzi ma cierpliwość nad Prawdą, pozostając przy niej bez przejęcia się tym rodzajem fitny, wątpliwościami, które politeiści i niewierni mogą komuś wpoić. Te wątpliwe myśli odnawiają się z czasem.

Fitna namiętności i pożądań

Po tym, Allah wspomina historię Lota (alajhis-salam). Wspomina o fitnie pożądań mężczyzn, które są przeciwko naturze człowieka. Wraz z wieloma innymi namiętnościami i ich widocznym poparciem, twierdzili, że nie było w nich nic złego. Przeciwstawiali się każdemu, kto zabraniał im ich czynów.

On (Lot) zabronił im i powiedział: »I czynicie na waszych zebraniach to, co godne potępienia!« Ale jedyną odpowiedzią jego ludu były słowa: »Sprowadź na nas karę Allaha. Jeśli jesteś prawdomówny!« (Surah al-Ankabût, 29:29).

Wielką fitną było dla Lota to, że jego żona z jego własnego domu uległa ich złu i stała się taka jak oni, zachęcając mężczyzn do intymnych stosunków z innymi mężczyznami, którzy przybywali do ich kraju. (Allah mówi co znaczy):

»I my uratowaliśmy jego i jego rodzinę - z wyjątkiem jego żony, która była wśród pozostających w tyle.« (Surah al-A'râf, 7:83)

Więc pożądania są formą fitny. Jak ktoś może uciec od swoich pożądań i namiętności? Może od nich uciec przyznając, że są źródłem fitny.

Allah zaplanował, aby namiętności w ciele ludzkim były czymś, co doprowadzi nas do zachowania swojego rodu (przez posiadanie dzieci) i, również, aby wypróbować swojego poddanego. Czy jest wytrwały czy nie? Czy idzie na przód, zdecydowanie, do tego, co Allah od niego chce lub czy zwraca się do swoich pragnień i traci władzę nad nimi, podążając za wszystkim, czego pragnie?

Więc w tej historii fitna była czymś, co doprowadziło do spuszczenia kary Allaha na tych, którzy nie zaprzestali robienia rzeczy, które On, Potężny i Majestatyczny, zabronił.

Fitna bycia nieposłusznym swojej Wiedzy

Inny rodzaj fitny następuje, kiedy ludzie mają wiedzę. Społeczeństwo wie, co jest poprawne, ale nie zachowują się zgodnie z tą wiedzą. Ignorant może być nauczony, ale kiedy wiedza rozprzestrzeniła się w społeczeństwie i ludzie znają granice i rozumieją, ale zaprzeczają temu, co wiedzą, czy to nie fitna?!

Wiedza nie jest dla nich błogosławieństwem, raczej tylko fitną. Allah, Potężny i Wzniosły, wspomina, że ludzie z plemion Âd i Thamûd byli ludźmi wiedzy. Wiedzieli i rozumieli, ale zbuntowali się i byli nieposłuszni. Allah, niech będzie wysławiony, powiedział [co znaczy]:

»I podobnie ludy Âd i Thamûd - to stało się dla was jasne na widok ich mieszkań. - Szatan upiększył ich działania i sprowadził ich z drogi, chociaż wiedzieli jasno.« (Surah al-Ankabût, 29:38)

Szatan upiększał im ich uczynki, a potem trzymał z daleka od Drogi, podczas gdy wiedzieli jasno! Byli ignorantami? Nie. Czy brakowało im wiedzy? Nie. Mieli wiedzę, ale Szatan upiększył im ich uczynki i zatem zatrzymał z daleka od Drogi! Wszystko to stało się, podczas gdy mieli wiedzę i jasne rozumienie.

To straszna fitna, gdy człowiek ma wiedzę, ale jest posłuszny szatanowi, zostawiając w tyle wiedzę, którą otrzymał od swojego Pana, potężnego i Majestatycznego i od Jego Wysłannika (sallallahu alajhi ła sallam).

Fitnah Dyskusji

Siła również może być fitną, tak jak dialogi i debaty są fitną w wielu sytuacjach. Dzisiaj dialogi są często szerzone: dysputy z Chrześcijanami, dysputy pomiędzy ludźmi, dysputy pomiędzy religiami, pomiędzy madhabami (szkołami prawnymi), pomiędzy sektami itp. To dysputowanie jest rodzajem fitny!

Programy tego typu są obecnie nadawane w telewizji, ponieważ oddziaływają na tych, którzy mają słabe serca. Widzisz różne religie i sekty - ta coś czci, a inna czci coś innego. Osoba może zwątpić i być poddana próbie z tego powodu. Ale prawdziwy wierzący wie, że ta różnorodność i wybór są tylko następnym dowodem na to, że Prawda jest jedyną drogą, a inni ludzie są tacy, jak Allah Potężny i Majestatyczny, mówi [co znaczy]:

»Utrudzone, umęczone będą narażone na ogień palący« (Surah al-Ghâszijah, 88:3-4)

Chcieli podążyć ścieżką Allaha, Potężnego i Majestatycznego, ale byli wprowadzeni w błąd. Jednak co do dysputowania - czy człowiek dysputuje czy nie? Kłóci się czy nie? To jest zaprawdę fitna.

Ale kto powinien z nimi dyskutować? Ten, kto ma wiedzę, nikt inny! Więc powinno być tutaj nadmienione, że, jak niektórzy z was wiedzą, istnieją ludzie którzy wdają się w dyskusje, ze zdemoralizowanymi niepoprawnymi muzułmanami, Chrześcijanami, Żydami czy innymi religiami lub błędnymi ideologiami. Czasami są pokonani, lub przeciwnik jest silniejszy. Więc ludzie są przez to wypróbowywani.

Allah, Potężny i Wywyższony, wyjaśnił w swojej surze, że fitna będzie się rozszerzać, jeśli dialogi nie będą prowadzone przez uczonych spierających się w sposób, który jest lepszy. Allah, Potężny i Wzniosły, mówi [co znaczy]:

»I nie sprzeczajcie się z Ludem Księgi (Żydami i Chrześcijanami) inaczej, jak w sposób uprzejmy - z wyjątkiem tych spośród nich, którzy są niesprawiedliwi. I mówcie: "Uwierzyliśmy w to, co wam zostało zesłane i w to, co wam zostało zesłane. Nasz Bóg i Wasz Bóg jest jeden i my jesteśmy mu całkowicie poddani." Podobnie tobie zesłaliśmy Księgę...« (Surah al-Ankabût, 29:46-47)

Aż do miejsca gdzie, Potężny i Wzniosły, powiedział [co znaczy]:

»..Ależ tak, to są znaki jasne w piersiach tych, którym dano wiedzę« (Surah al-Ankabût, 29:49)

Zatem Allah zabrania nam dysputowania z Ludźmi Księgi, inaczej jak w sposób uprzejmy. Ale kto ma dyskutować? Ten, kto dyskutuje, to ten, który zna Qu'rân, jako że Allah mówi [co znaczy]: »Ależ tak, to są znaki jasne w piersiach tych, którym dano wiedzę«.

Więc na podstawie tego, ktokolwiek nie zna Qur'ânu, dowodów znalezionych w Qur'ânie, jasnych przykładów z Qur'ânu, tego jak przykłady dysput są pokazane w Qur'ânie, dysput nikczemnych grzeszników, aroganckich ludzi, tych, którzy przekraczają wszelkie granice i inne kategorie ludzi - ktokolwiek nie zna tego wszystkiego nie jest zdolny do dyskusji.

Więc nie każdy może z nimi dyskutować, używając swoich opinii i myśli, te dyskusje powinny raczej być prowadzone przez uczonych. Hiłâr (dyskutowanie) lub mudżadala jak to zostało nazwane w Qur'ânie, jest tylko dla ludzi wiedzy, tych, którzy znają granice, które Allah zesłał Swojemu Wysłannikowi (sallallaahu `alayhi ła sallam).

Zatem fitna może równie dobrze zajść w dyskusji. Człowiek przychodzi i mówi "Podyskutuj ze mną! Dlaczego ze mną nie dyskutujesz?!" Więc zaczyna szukając tematu do dyskusji, na jaki temat może się posprzeczać... To sposób, w jaki zwyczajni ludzie są zniszczeni!

Więc człowiek musi patrzeć na swoją religię w takiej sytuacji, popierać ją i okazać jej honor. Musi wiedzieć, że Qur'ân jest Prawdą, a ktokolwiek to wie, jest na drodze Prawdy, ponieważ Qur'ân jest trwającym dowodem przeciwko wszystkim ludziom!

Możliwe, że człowiek nie zna wymaganych dowodów, a jeśli nastąpi taki przypadek, to zaprawdę musi powiedzieć, jak Allah Potężny i Majestatyczny, powiedział [co znaczy]:

»I mówcie: "Uwierzyliśmy w to, co nam zostało zesłane i w to, co wam zostało zesłane. Nasz Bóg i Wasz Bóg jest jeden i my jesteśmy Mu całkowicie poddani." « (Surah al-Ankabût, 29:46)

To jest ogólny sposób debatowania z nimi, a właściwe i kompletne dowody są znane tym, którzy znają Qur'ân i tym, którzy znają Szariah.

Fitna Życia Doczesnego

Inną fitną ze wspomnianych w surze jest taka, iż Allah czyni to życie pięknym z jego wszystkimi bezowocnymi przyjemnościami, beztroską i wszelkimi uciechami. Ktoś może oddać się tym rzeczom i zapomnieć o Życiu Przyszłym. Allah, Potężny i Wzniosły, mówi w końcowej części sury [co znaczy]:

»Życie tego świata jest tylko zabawą i grą« (Surah al-Ankabût, 29:64)

Tak wielu ludzi jest poddanych fitnie z powodu tego życia, z jego bezowocnymi przyjemnościami i zabawą, myśląc, że te rzeczy będą trwać, ale nie znają rzeczywistości życia! Allah, Potężny i Majestatyczny mówi po tym [co znaczy]:

»A, zaprawdę, siedziba ostateczna jest Hajałân(Surah al-Ankabût, 29:64)

Hajałân jest najwyższym stopniem wyrażenia słowa hajat (życie), co znaczy, że Siedziba Ostateczna, Raj i Piekło, są naprawdę kompletnym i wiecznym życiem. Więc ktokolwiek chce prawdziwej rozkoszy i całkowitych przyjemności, wówczas to będzie w Raju, w Przyszłym Życiu.

Ktokolwiek chce być wolnym od szkodliwych rzeczy, niech wie, że wszystkie szkodliwe rzeczy są w Piekle. Więc ktokolwiek chce od nich uciec, niech ucieka od Ognia.

Wielu uczonych, łącznie z Ibn Al-Dżauzî, powiedziało, wyjaśniając to następująco:
"Cokolwiek Allah wspomina w Qur'ânie o rozkoszach tego życia, to dla ciebie, abyś popatrzył na przyjemności tego świata i zastanowił się nad rozkoszami Życia Przyszłego. Każdy przykład przyjemnej rzeczy lub czegoś, czemu ludzie się oddają, to dowód przeciwko tobie, jeśli nie rozmyślałeś na temat przyjemności Raju.

I każdy przykład szkodliwej rzeczy w tym świecie, nawet, jeśli jest to coś, co powoduje niewielki gniew lub nawet jeśli jest to coś tak lekkiego jak niewielka gorączka, zaprawdę, to są przykłady, które Allah używa, aby przypomnieć ci o rzeczach w Przyszłym Życiu, karze, torturze i utraty (Piekła)."

Więc ktokolwiek szuka rzeczywistego, prawdziwego życia i szczęścia, wtedy niech popatrzy na wieczne szczęście.

To ziemskie życie, ze swoimi rozrywkami i beztroską, jest niczym innym jak bezowocną rozrywką i beztroską. Jest więc źródłem fitny.

Spójrz na ludzi dzisiaj i jak są wypróbowywani przez rozrywki i zabawy tego życia! Dlaczego serca stały się twarde i niewrażliwe? Bo ludzie obrócili się ku rozrywce i zabawie! Dlaczego odwrócili się od Życia Przyszłego? Bo obrócili się ku rozrywce i zabawom! Dlaczego prawie nic nie zapamiętali z Qur'ânu? Bo obrócili się ku rozrywce i zabawom!

Poważny i inteligentny człowiek to ten, który zastanawia się nad znaczeniem Jego Słów:

»A, zaprawdę, siedziba ostateczna jest Hajałân! Gdyby  oni wiedzieli!« (Surah al-Ankabût, 29:64)

Fitna bezpieczeństwa i pewności

Innym rodzajem fitny, wraz z jej ucieczką, która wspomniana została w tej surze, jest fitna bezpieczeństwa i spokoju. Spójrz na bezpieczeństwo Haramu (w Mekce). Po latach i latach spokoju ludzie zaczynają wierzyć, że to, co przytrafia się innym, nie przytrafi się im.

Trzęsienia ziemi zdarzają się w innych miejscach, a co do ludzi mieszkających blisko Haram, im się to nie zdarza. Okrucieństwa, trudne warunki życia, rzeczy, które przytrafiają się innym... ludzie, którzy mieszkają w Haram mówią: "My jesteśmy dziećmi Allaha i Jego ukochanymi!" Lub mówią, "Jesteśmy jego wybranymi" i inne tym podobne rzeczy.

Allah, Potężny i Wzniosły, powiedział wyjaśniając ten rodzaj fitny blisko końca sury al-Ankabût [co znaczy]:

»Czyż nie widzieli, że uczyniliśmy sanktuarium miejscem bezpiecznym, podczas gdy ludzie wokół nich są rabowani...« (29:67)

Należy spojrzeć na ten rodzaj fitny, błogosławieństwo od Allaha. To błogosławieństwo Allaha nie powinno być źródłem fitny dla ludzi. Nie powinno być tak, że Błogosławieństwa Allaha stają się fitną, jako, że Allah sprawił, iż ludzie byli bezpieczni i pewni za czasów jednego z poprzednich Proroków i tak długo po nim jak Allah chciał. Allah mówi [co znaczy]:

»Czyż nie widzieli, że uczyniliśmy sanktuarium miejscem bezpiecznym, podczas gdy ludzie wokół nich są rabowani...« (Surah al-Ankabût, 29:67)

Jaki jest tutaj zamiar? (Allah mówi co znaczy):

»...Czy zatem wierzyć będą kłamstwom? Czyż zaprzeczać będą łaskom Allaha!?« (Surah al-Ankabût, 29:67)

Czy będą wierzyć w fałsz, po tym jak Allah tak ich pobłogosławił!? Czy będą godzić się na szirk, kufr, i odrzucenie posłannictwa Muhammada (sallallaahu `alajhi ła sallam), deklarując posłuszeństwo diabłom. Albo czy wpadną w rzeczy mniejsze niż te, jak nieposłuszeństwo, grzeszenie i przestępstwo?

Oni są niewdzięczni za błogosławieństwa Allaha! Kto dał im te błogosławieństwa?? Allah, Potężny i Wzniosły! (Allah mówi co znaczy):

»Jakkolwiek macie dobrodziejstwa, one pochodzą od Allaha. A kiedy dotknie was nieszczęście, to wy do Niego kierujcie Wasze błagania.« (Surah an-Nahl, 16:53)

Zatem, z wielu rodzajów fitny, które Allah pozwala, aby przytrafiły się niektórym Swoim sługom jest to, co zostało wspomniane w tej surze. Sługa czuje, że próby i trudności są tylko dla innych ludzi i, że on nie jest wypróbowywany, ani poddawany trudnościom.

Ktoś więc może pomyśleć, że strata majątku która zdarzyła się temu czy temu, nie jest dla niego. Choroba jest dla tego i tego, zatem on nie choruje. Ciężkie choroby uderzają w ludzi i niech Allah da nam bezpieczeństwo od nich, zaprawdę, przytrafiają się tylko innym, a co do niego, on czuje, że mu się nie przytrafią.

Takie ciosy i rzeczy są dla innych ludzi, on zaś czuje, że nie będzie musiał im stawiać czoła, więc nie zastanawia się. Allah, Potężny i Wyniosły, mówi, wyjaśniając ten przypadek [co znaczy]:

»Czyż nie widzieli, że uczyniliśmy sanktuarium miejscem bezpiecznym, podczas gdy ludzi wokół nich są rabowani? Czy zatem wierzyć będą kłamstwom? Czyż zaprzeczać będą łaskom Allaha!?« (Surah al-Ankabût, 29:67)

Wniosek

To są przykłady wielu rodzajów fitny i prób i rzeczy, które są tematem sury. Więc początek i koniec tej sury spotykają się na tym samym temacie, dostarczając dowód tym uczonym, którzy mówią: "Temat sury będzie zgadzał się na początku i na końcu sury."

Allah, Potężny i Wzniosły, mówi na początku sury [co znaczy]:

»Czy ludzie sądzą, że pozwolimy im powiedzieć "Uwierzyliśmy!"- i nie będą poddani fitnie [próbie]? Przecież doświadczyliśmy tych, którzy byli przed nimi.«

Jakie jest wyjście z wszystkich tych sytuacji? Odpowiedź znajduje się na końcu sury, w ostatnim wersecie [co znaczy]:

»A tych, którzy walczyli w Naszej sprawie, My z pewnością poprowadzimy na Nasze drogi. Zaprawdę, Allah jest z czyniącymi dobro!« (Surah al-Ankabût, 29:69)

Proszę Allaha, Potężnego i Majestatycznego, aby pobłogosławił nas w tym, co słyszeliśmy i aby uczynił nas ludźmi Qur'ânu - tymi, którzy są Jego wyjątkowymi i wybranymi ludźmi i, aby zwiększył naszą wiedzę i, żeby przypomniał nam to, o czym zapomnimy.

Proszę również, aby uczynił nas tymi, którzy z halâl czynią halâl w Jego Księdze i tymi, którzy uznają to co jest zakazane w Jego Księdze jako harâm i tymi, którzy mocno wierzą w to, co jest napisane w Jego Księdze o rzeczach niewidzialnych. Zaprawdę, On, Najwyższy, jest Obdarzający Dobrem, Hojny.

pokrewne:
> Taubah, skrucha
> Bądź w tym życiu jakbyś był obcym
> Życie jest wielką próbą!
> Poddanie się Allahowi
> Budowanie Wiary i Oczyszczanie Duszy
> Szczerość wiary
> Rija (skryte bałwochwalstwo)
> Taquah bogobojność


[1] Z autentycznego hadisu zebranego przez Imama Muslima w jego Sahih (#7136), zaczyna się: "Zaprawdę, mój Pan nakazał mi nauczyć was tego, czego nie wiecie z tego co ja wiem …"

[2] Dalsze wyjaśnienie tego następuje w poźniejszej części artykułu.

[3] Jak wspomniane w Surze Nûh (71:23).

 

:warszawa:   :jerozolima:   :kair:   :dubai:   :tajmahal:   :saba:   :medyna:   :mekka:
w   w   w   .   p   l   a   n   e   t   a   i   s   l   a   m   .   c   o   m